QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

UG

快捷导航
凯模模具
查看: 287|回复: 1

[分享] 经典CAD做图

[复制链接]
发表于 2018-1-6 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典CAD做图,用得着就转吧
+ x  v& k" }8 ?- G$ ?/ w5 M- ^# C. u7 {
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令,
2 p5 K4 \. z: v" ]" i! d+ f) v) x- L$ S
) E% |/ O- r( e
2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解.

4 T: g1 G) L7 h: G4 a4 E% I
/ S4 G4 q# f  b5 C8 X! Z/ e3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习.
; l3 Z4 }: G8 w

9 }- J& ~( K1 ~3 S* w" E9 }# P1 j; F4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想
9 P6 [$ j! l# h
: I) d+ f: Y& ^% M$ y1 H7 D$ |
5.熟练掌握图层的用法
0 Q1 ~  |% |( O2 }6 V( x' y

0 \* V& ~: b; a8 o6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处

+ a( R4 G2 K2 s2 h8 s/ ?3 O: Z' E# N) R: q6 }' P& F- N
7.压力也是学习进步的动力( v( w$ a- W0 J$ g& Z' B. d

# r- R' O$ j, E" {
) y# j! H: E( S5 l: T% ]$ v
4 t$ E7 `' Q2 U: s/ g psu.jpg
4 t! u, x9 D* r( l
; e$ X! A3 Y8 {' i! d9 ~! w
7 c1 M' y" \  Z
" J0 K; A% m5 v% Y8 q$ Y) O7 q' T  K9 j. H1 ^7 ~( |

2 y. q: O2 j+ X( KCAD快捷键:* {3 n& y0 u( Z* \4 r- K3 C3 a
  }; ?; H& o6 ^5 S' Z. J) M7 ?/ L
A 圆弧, ~. J& J$ o1 Z* S' }1 \4 b( h
B 创建块
' F  H  j7 F( `2 lC 圆
- t; Q+ M; ~: b" Y, O) N  MD 标注样式管理器  
* a4 |  V4 P5 @& dE 删除" \8 Z5 }: ]& E* ], ?1 c
F 圆角
- A! c3 U" H8 e, h  {7 X7 H' D" dG 群组  
" w1 w0 O# m# U' p9 R# H$ `5 U                                                                   H 图案填充                                                              1 p; }* t+ n$ F: c
I 插入块1 b. S. G# J& a7 V
L 直线
% M+ u3 @) y+ q9 b) V: {M 移动
- C, V( Z8 O( EO 偏移
) K& \1 X2 {5 o* o& yP 平移0 F- L6 p, ^% m1 A( K
S 拉伸+ `) d& _  ~: _( F, J
W 外部块
" s, L% J3 k; m8 k0 q- X+ x6 k+ qV 视图对话框5 ?: `2 P5 }3 m0 W7 {- M
X 分解
7 ^6 \" C6 _% L' ~9 VZ 显示缩放" o2 h: G) K2 X6 y; {: h
T 多行文字
, ?- N5 N' b) F5 Pco 复制
+ Y( F: s( A. z' j0 j1 V! x% Q- xMI 镜像
9 V/ ^  {" P  ~! dAR 阵列
6 h1 r, G* m/ \+ v% }RO 旋转" E: T2 S& w+ l$ e. P3 }/ q. i1 F
SC 比例
- F9 Q! F6 _7 W3 uLE 引线管理器  A3 u5 n* f! _$ _# b
EX 延伸
1 X. _" Z) A- [8 `: {1 p1 H8 ETR 修剪
8 Z# _- p) u0 ^; u; ~4 [% s+ `6 e. bST 文字样式管理器5 g! P) T; ?+ u4 ^# W4 A; Z2 E
DT 单行文字9 R: ^6 V# M) o6 {' y! `5 p
PO 单点
! K/ Q8 ?+ o. C4 F: Z" m( GXL 参照线  z0 p$ m1 ?1 ?, k" h- [' S
ML 多线) F  o1 P" H0 x7 m4 M) K4 J- A
PL 多段线" L; c& M: q2 i8 A; r1 l
POL 多边形
( ]( I6 D) Z8 X; U6 c* M$ wREC 矩形6 d+ W3 i: E& |/ U
SPL 样条曲线; q" Y# {# ^* L3 s
EL 椭圆
2 m. {  e9 q3 ECH 特性8 @+ q. W& S5 ]& W; S
CHA 倒角
9 c5 g) y: }) k* U$ @. Y2 |BR 打断( u  D6 e: Q, P* h- Q# C+ j$ ]" X
DI 查询距离) f, O6 z2 A6 J1 B2 F6 {
AREA 面积- m$ J3 p2 q( l9 T# t/ L
ID 点坐标
4 Q0 Q2 M) l" j% oMA 特性匹配6 O" r  k% W! ]2 Z. I, ~
MASSPROP 质量特性0 g' c8 `- T) O. L; T
LS 列表显示8 V' X$ |# o" ^  O# Q- ?6 Q  a
TIME 时间* Q  e) ~& w( z0 m1 ~" C5 p/ }
SETTVAR 设置变量3 l4 W! V) O+ g: q& I7 c$ _$ W9 z; C
LA 图层6 u8 Z; @9 U5 y8 ?
COLOR 颜色0 ]- J2 o$ h( U4 n
LT 线型管理
9 G& ~  D3 f; T8 ULW 线宽管理
% e* x/ v# d5 e6 k- V' ~4 j5 s# V8 QUN 单位管理& J, d1 p$ ?6 @
TH 厚度
( P( |* V4 F: ^, ~% f' p+ _
2 M% A* n2 d; n) Z. D9 v) s7 K psu (1).jpg 2 Z0 Y; d- s. s

& N% d* I6 O) t* b/ `7 u4 P
  _0 C) ^  h" T' {$ s: ~捕捉, z, J$ s9 n" @0 u5 ]8 k* s
TT 临时追踪点
7 L) N% X# b; F+ A/ m$ s" Y/ Y. b% AFROM 从临时参照到偏移( ?6 e( z8 y# w* t; E
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
4 n6 K4 L- w) w1 RMID 捕捉圆弧或线的中点: y7 K: }& y$ e$ w& ~
INT 线、圆、圆弧的交点
7 t9 h4 ?) Z' w5 x& P* D; DAPPINT 两个对象的外观交点
& C/ T; [& [, Y# o2 iEXT 线、圆弧、圆的延伸线
2 b" {$ @9 J" S" DCEN 圆弧、圆心的圆心: h1 C1 n; I$ G6 m& D. v
QUA 圆弧或圆的象限点
7 l1 l* M* H3 f8 o8 e! uTAN 圆弧或圆的限象点  O3 R$ w6 d4 y: A: I9 z+ L- i( k
PER 线、圆弧、圆的重足! l  M# ?3 a: x: R/ P
PAR 直线的平行线/ u( i( z% t3 e; Z9 f9 H( i) f& X
NOD 捕捉到点对象
" q+ T; @/ L( [/ \' SINS 文字、块、形、或属性的插入点
4 @* K% L1 v) U3 k$ Q4 [NEA 最近点捕捉 A 圆弧( e# q' ~* k$ f; p
B 创建块
5 j& H- ^; a. S  L1 a7 LC 圆
$ Q9 W8 }' {& l  pD 标注样式管理器  ' m8 ?% i- O% ~8 n" u2 y* E& H7 W+ g
E 删除$ p$ ~  H- C. l  Y7 f
F 圆角) r1 \# U1 m* A! X
G 群组  
6 T# C) O. i9 D: X! f4 t# NH 图案填充
$ ^9 l% d& b7 [# NI 插入块! H8 Y/ q# D, ?% X
L 直线2 d; a; b" ^' Y9 j
M 移动
% g1 x5 S: G' W4 U. i/ cO 偏移
  \! j6 k) ~) s" w2 O: d/ MP 平移3 H6 [( M# l7 e. H: q; f8 r
S 拉伸3 }' c* E% S; `5 q3 u
W 外部块( D; q0 {2 `4 I, Q; K$ |
V 视图对话框
& l' u- D9 ^( D" }: ~8 S6 X* ?X 分解9 u1 {( D1 Z" W4 Q0 u
Z 显示缩放5 ]* J) q2 x0 A9 O' A
T 多行文字
/ b; G1 F, V7 n# \co 复制
' a7 G& [7 z: d1 ?2 V" L8 eMI 镜像7 g- T% l: w, y
AR 阵列
& {" p, F/ ~3 G' U* T* a) sRO 旋转
( ]6 v1 K7 _/ MSC 比例5 x8 f6 V. z5 T/ q, B0 n
LE 引线管理器# \- e& t& J3 M/ r2 N6 w8 V3 _
EX 延伸
1 Q1 [% ?- n1 VTR 修剪& f9 p% J0 ~. B, X
ST 文字样式管理器/ T3 G3 Q: u4 O! \
DT 单行文字" P. ]& G- z$ ]( u  t1 u8 `: A8 t
PO 单点
  M& ~- `5 A  U, p0 EXL 参照线' t; y( {0 Y2 Z. c- `
ML 多线
7 N# v, H' S  B7 r6 |PL 多段线
1 }0 G$ Z! a, C& e% w4 n! M% QPOL 多边形3 v  k1 e2 a  U! b3 S0 c6 ?# |
REC 矩形
  ^; ^+ p1 H1 d% D3 uSPL 样条曲线
8 p8 M& I9 \# UEL 椭圆  K' Z* `% r, {5 `+ Q. H
CH 特性2 V/ y9 a, k% ~8 F/ X8 t
CHA 倒角$ c, W' X) m( u! F, T% h
BR 打断8 k& b- j1 o% F0 `! z
DI 查询距离
  d# V8 W4 C/ NAREA 面积
- p& a( P; `( A+ @) NID 点坐标
' \, C/ j' A! k/ w( q3 AMA 特性匹配2 E2 f+ ]! q' g% D) _. N$ r; U
MASSPROP 质量特性
& w3 H) c0 E- m% YLS 列表显示
: Q+ D9 z4 b1 T5 P; N0 _TIME 时间: Z& l/ C: H- \9 B) x: E7 j
SETTVAR 设置变量
5 A5 T- Q) k/ ?: E4 V. bLA 图层
# Q; b: e7 u: B% S" xCOLOR 颜色: u9 i; N3 t3 S
LT 线型管理- F( X' e+ W7 M& q2 \: O/ [/ b
LW 线宽管理
. e* r0 Z7 _3 [: }  J9 j5 _# ZUN 单位管理
; b/ u8 ~: F8 R2 }# Z" ^TH 厚度
* _# c7 {' H4 K psu (2).jpg
  r; P& M5 e2 F标注
0 I6 _# g; O4 L- D# ^DLI 线型标注
' ~$ }0 \. {, r% V/ BDAL 对齐标注
, k& M" t" a8 g7 C0 A9 j$ h7 EDOR 坐标标注
' O; j) z% r" Z. u2 p, j" J9 y8 K0 ~7 }DDI 直径标注# B  e0 x. Q* P, G3 z- B: K2 z( s
DAN 角度标注) t0 Y( T9 D" x* [. x
QDIM 快速标注
; C7 f! I2 U, PDBA 基线标注" g/ w# k+ s& X! j6 `. Q5 w& i  f9 e
DCO 连续标注
7 I1 {3 @% \, W3 N; fLE 引线标注
% T6 P1 g0 d4 F0 o7 ^! v4 NTOL 公差标注
- E2 g' `- m. I7 }2 mDLE 圆心标注
0 R; V/ g- N; VDRA 半径标注
% s4 E, u& |! r, o- W& a' J2 ]3 s2 xCAL 计算器
" N8 Z. C- P* r9 ]8 e4 }) D  ~Alt+N+Q 快速: d% H1 ^' T' R0 G. G, k
Alt+N+L 线型
+ t- b8 T2 b' g3 T6 z" y7 NAlt+N+G 对齐9 Z( F. P$ i" B8 B; x  a
Alt+N+O 坐标
4 l5 o, Z" ^8 q$ Q4 {8 f8 o1 J8 {Alt+N+R 半径# n  b; N- i8 J
Alt+N+D 直径
6 P" h- {) e/ vAlt+N+A 角度+ S, I/ C' I4 ~) i
Alt+N+B 基线
9 D. c. i" j% o5 XAlt+N+C 连续
) V/ t8 E. \4 L3 o# @* C6 e" }9 \Alt+N+E 引线0 D0 |1 p* n) ~3 n6 `# t
Alt+N+T 公差% |8 g% J" \) t( A+ T5 q
Alt+N+M 圆心$ G3 u; C! f3 q
Alt+N+Q 倾斜) X; b5 J5 q( w* ~& ]6 H3 F& q$ F6 w
Alt+N+S 样式
: `' y7 r5 Z( {  l  \- {Alt+N+V 替代  c. h0 J5 r- }( x# S: Q; M
Alt+N+U 更新
$ |% I) Y0 I+ [$ L' fF1: 获取帮助& v1 U3 n3 v! C0 S* d( y
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
9 G$ F2 A) K4 W% H; V- r5 b7 P9 S3 yF3: 控制是否实现对象自动捕捉7 r6 {; x; r1 c/ |7 O) j) O
F4: 数字化仪控制
' t4 x' Z. A) u9 B. k: L0 yF5: 等轴测平面切换9 D6 |0 U7 R4 e4 E1 ]& |
F6: 控制状态行上坐标的显示方式8 P$ K; n3 h8 E1 B" f1 J4 o0 f
F7: 栅格显示模式控制. o# c$ _# ^4 b1 r/ {3 ]
F8: 正交模式控制
1 u% w# e- d* o/ V$ l2 rF9: 栅格捕捉模式控制
/ B1 \4 X3 N7 `. QF10: 极轴模式控制
) n! B. }3 O2 g0 T$ vF11: 对象追 踪式控制8 a. r, b% z% ^; p* _* Q
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
& A8 b& g2 X, H* g$ MCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上' x' \  P, L, I" t( q( Z( z; S0 w
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
+ `7 S1 e. ~8 W. u: h! i; k) M$ LCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)' i/ w, g7 ~/ Z; _
Ctrl+J: 重复执行上一步命令$ f, P6 q4 o! I3 `& [" n$ `& J
Ctrl+K: 超级链接% V0 }4 {: I& e3 c1 T
Ctrl+N: 新建图形文件
  L' Q3 _8 l  ?. U. [. d( nCtrl+M: 打开选项对话框5 @* U, Z$ T+ ^8 L, [& d( [# }
AA: 测量区域和周长(area)
1 Y: J9 v4 Y; Z: YAL: 对齐(align)
0 d5 G( W6 I. ]0 j# M. FAR: 阵列(array)7 B: Q% B. g; L- _6 d$ B
AP: 加载*lsp程系0 Y/ k* W: N% ^$ G
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)+ h  O+ C! U' ~$ `& n* Q6 l* k" z
SE: 打开对相自动捕捉对话框4 [" F7 d/ p2 a) {; U- q8 x
ST: 打开字体设置对话框(style)( ~& d- N( Y& U
SO: 绘制二围面( 2d solid)
& h% l: _2 Z1 R3 Q# Q, f2 A2 nSP: 拼音的校核(spell)
3 h, {# P- u" O& XSC: 缩放比例 (scale)
5 v! Y6 G$ a6 Q- s# P$ o4 nSN: 栅格捕捉模式设置(snap); o- G( j$ t9 W6 E- G
DT: 文本的设置(dtext)
# ?5 \2 E7 `2 {' N8 T4 f5 z3 _- [3 S! |) PDI: 测量两点间的距离
9 V! i+ S5 A- n% a/ j$ _OI: 插入外部对相- V4 y: {1 E* Y! r  V
Ctrl+1: 打开特性对话框
* \& f7 E- s/ q% r) \Ctrl+2: 打开图象资源管理器
* c2 S, M) c% y  u- B6 Y4 n% uCtrl+6: 打开图象数据原子
+ n' i" s& r  \( c4 w( {7 f# sCtrl+O: 打开图象文件
  P# f7 q; W5 f. ^: G3 |' W- Y* xCtrl+P: 打开打印对说框$ |" f5 _, S( i" q
Ctrl+S: 保存文件
0 F  e! o5 V: `) {5 v  ^Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
+ x4 P2 B  G3 f: CCtrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
( {# \1 |$ b+ R4 `6 D/ bCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)* T" |1 M9 g! g2 M3 d; J
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
/ }" {" n: f! g7 dCtrl+Y: 重做
6 x$ ]1 @* W( p1 h0 F( j$ U' w" NCtrl+Z: 取消前一步的操作
( U- ]5 C. M9 t6 |
, U0 w$ c& t6 ]% q" G) G/ T, C7 P
368801544777131568.jpg $ z: H6 g& c7 [; g) }; j

4 |  t2 m: s0 ^5 G2 i6 n" c6 }( b2 t0 ]! K5 N

打赏列表共打赏了0次

cry
还木有人打赏~
发表于 2018-1-16 10:54 | 显示全部楼层
ZHICHIYIXIA
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号

UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛

Powered by ug网 X3.3 © 2005-2018

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号

GMT+8, 2018-3-24 21:33 , Processed in 0.321791 second(s), 25 queries , Gzip On, XCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表