UG-UG网-UG技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

凯模模具
查看: 472|回复: 1

[分享] 经典CAD做图

[复制链接]
发表于 2018-1-6 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典CAD做图,用得着就转吧
  p1 n, U: m: A7 @- _7 ?
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令,

) J; q9 F5 t4 F3 [( i0 U- g
. N/ S0 |# V) A5 g1 ~# L2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解.
: @- [; {$ E) C9 o. o

  a: Y) a0 e' E# d: Q; L7 j3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习.
5 ^# P9 y( A; ~8 v" H$ A
$ d8 q2 j( a+ r6 }# [+ }, ^
4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想

) D+ }2 A* D6 m" r6 W) g* r$ F
: T! R, V9 k- Z* J" t6 G' u4 O! _- J5.熟练掌握图层的用法

0 d/ [# D. Z- r2 r! F; w& O- V4 K+ ]# u( b1 i4 W" |; b; s  Q& E; P
6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处
% D  O) |+ \$ T! b
, V, W% t3 r1 I6 v! I1 l% q
7.压力也是学习进步的动力8 S6 A) P' O0 x: P* X3 Z& A
$ e: N" |! ^- m7 ?7 Z0 r' m+ E

9 I  \  D$ l& b+ }1 M  M& e( ?, o8 a8 a$ y
psu.jpg $ @- P2 l: w/ \. L
: ^/ b" d* R: Z" ]% L' S
% V9 [8 ^) h* I2 ~& }

1 u. P) u* Z4 U  a' F. o( v8 D4 P" D) c- o% v

' f, s4 J1 U3 D& ECAD快捷键:
5 J- [: I' m$ l6 S, {! t
. O, ^$ U3 S/ r/ WA 圆弧
. R, Q; Y# J( |$ P3 ]( d9 O* sB 创建块
# X  @, [  a. j2 n& O2 MC 圆. Q: I1 j, n3 K( H' v& H
D 标注样式管理器  
/ g$ s* o- T; T, R! YE 删除! D) Z8 d% I; `/ D6 O3 C9 |
F 圆角* X/ O$ e1 j; D; j: S, @
G 群组  # c$ W5 i2 w, |0 f' {3 Y
                                                                   H 图案填充                                                              
/ H0 |8 B. r" F5 @* MI 插入块# `" n: h- ~* l
L 直线
; [4 @- f# Z& y" l$ aM 移动+ t7 X' n% U( W  P4 k: d- D7 c; s
O 偏移
, y) T" l+ d, m' cP 平移* D- B% r* L, p! g0 X4 W6 n/ R
S 拉伸) y0 `# ^2 R5 k! x. e
W 外部块
! v) F0 I. B9 s) c2 {V 视图对话框
9 ]7 o* r& r: ^  k( {$ h; eX 分解( U1 n2 O8 y. I/ T! W4 H. U! t6 x
Z 显示缩放/ f3 \, E- s' t0 u; }4 ]
T 多行文字
+ V# i+ E6 [+ S0 D5 ^  P, _1 M/ b' V( uco 复制3 n9 f. x: K3 Y, x
MI 镜像+ l! f" X" ?2 q8 W6 r) _% I! |
AR 阵列
( J% z! S# i/ P" h  v  `) @- bRO 旋转
- U8 M! G2 r2 \" ^, v# l5 f: RSC 比例
8 J0 J3 o2 Q0 B# l/ xLE 引线管理器
7 ?; c: G9 H, i: u0 j% XEX 延伸5 x% M4 N+ j4 n2 i3 u
TR 修剪7 E0 b" A3 X8 h5 i, U
ST 文字样式管理器
& z$ `6 E2 |2 ?" a; wDT 单行文字# ^  d- ^4 Z4 |( [- G
PO 单点
* ~( m* l: Z7 Q: j% o" e% @XL 参照线% Z$ V4 P# b# r9 ]: u- ~5 J7 y* d
ML 多线
1 [" M3 j$ Y8 v0 JPL 多段线
% o( Q2 z+ y6 M' Q/ v0 X5 WPOL 多边形% {$ p5 ~- {! i% L1 _
REC 矩形
4 R8 q) d( q, _( Z+ A0 D$ Z9 JSPL 样条曲线
$ t9 x! s0 r$ L( Z0 }" ^EL 椭圆/ P9 L: G4 f& ^! U  [1 K2 `  l3 |
CH 特性
2 w' U1 e. Y$ k% X3 f; P! `% ACHA 倒角. c7 O) k) z3 n# R: w
BR 打断
9 l$ Y" p7 |5 T0 X6 w, HDI 查询距离( R0 j9 N& Z1 L0 ^3 R/ ^: z
AREA 面积* F4 ?2 E& V! _% ]) X- h$ Z
ID 点坐标2 ]) G% E8 w! o( c/ Y
MA 特性匹配
+ Y) o8 L, q0 iMASSPROP 质量特性
% S) x8 C1 P: i4 e2 P* ELS 列表显示/ g3 }# F  Y. [& M% _" H% r
TIME 时间
5 {2 K7 O: }& s3 w; _+ OSETTVAR 设置变量: x1 I, d3 M" k
LA 图层0 _$ U! E9 }/ H, g* O
COLOR 颜色$ `8 H0 W) N/ M# }- S! q- u- @' q- p
LT 线型管理1 c" U: J, M! B* M6 N8 A
LW 线宽管理
: r4 V7 {7 j; K/ I) T* }& L& ^, V# U1 MUN 单位管理
+ ^& a3 ^, r8 L5 yTH 厚度
2 J7 ~! i1 A% e% S/ b3 k* j! a* X, S2 o, y
psu (1).jpg
; @6 \0 Q3 _3 F( }! f  {" O  O: D8 x! U- ^
3 F; ?4 ]/ j2 m* p8 O
捕捉
  a( G* o; d: n9 B5 ]$ HTT 临时追踪点
) S9 p1 v  p4 d, O; SFROM 从临时参照到偏移
% L/ ^6 I: n2 [$ ?8 b& MENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
; e- e* h2 k) U9 R& \$ n; pMID 捕捉圆弧或线的中点$ Q; ~6 ]& k! `$ u# }  w
INT 线、圆、圆弧的交点
9 P" j- K# c2 QAPPINT 两个对象的外观交点
3 U/ J+ R9 p+ ^7 n8 PEXT 线、圆弧、圆的延伸线
- @; I! P% V. ?+ N) OCEN 圆弧、圆心的圆心+ u7 g9 \  Y( _- E- S/ \
QUA 圆弧或圆的象限点1 y" t8 d) z$ d+ N+ d* \! v. t2 @
TAN 圆弧或圆的限象点
. s" p6 }! @/ Z4 t8 }' M, OPER 线、圆弧、圆的重足
1 Y  t/ H/ Y( UPAR 直线的平行线) D8 ?% J/ K8 Y  V3 h: ?
NOD 捕捉到点对象
) j8 o% W  [9 G; d+ C; yINS 文字、块、形、或属性的插入点8 j, w2 [- D( W8 U! A: M, H1 I
NEA 最近点捕捉 A 圆弧# c, L/ p& s" ~" n( N
B 创建块
( T. t% s. W  `/ }C 圆
, `* }+ T) u* m) Z, |* zD 标注样式管理器  3 s! s4 q* c2 P$ {
E 删除
1 V- R/ z, z- T% D! B5 n3 ~" |F 圆角8 R8 A9 {- c6 f+ ^4 ^! l5 c
G 群组  ' I2 f* K$ K  t4 M. |9 B3 A8 s% J5 n
H 图案填充
+ l; [6 L7 @1 S; `3 Q. c6 lI 插入块
5 X1 W- h# j  s7 F) z, R) u+ vL 直线
! M9 A: }7 w; D+ ?4 f: }7 fM 移动/ b& h5 g2 w$ N: n5 k
O 偏移. z9 t; [5 s: f- f6 b
P 平移1 h) t! z  d; V: E
S 拉伸
  V' k5 @5 Q/ F' l7 k! A5 ~* }W 外部块- w) `* P; A6 w7 `/ D: y
V 视图对话框# [6 n9 A1 _' y+ W% b5 d/ A& t0 H8 n
X 分解- ]! d5 s; Q% K0 X2 ?# W3 @
Z 显示缩放7 q: C5 \. a/ v. t5 I
T 多行文字4 u- i' B4 c# l3 z) }: J" W) U
co 复制
$ u& E- A' t. t! }+ g. dMI 镜像
! v( j9 u8 c% vAR 阵列; r- S  K* b* S  B2 y
RO 旋转: D# ?+ A0 W, v) D2 `
SC 比例
$ w+ B  o- Z) p, \LE 引线管理器
4 L( s+ X& m  S. ^3 w( OEX 延伸1 R. u4 L1 y8 R; C0 b8 I
TR 修剪) P" r8 F' |  |1 _* N: v
ST 文字样式管理器" y, S" p5 E. o7 U2 ~
DT 单行文字2 Y  t7 ?) o1 X' x" I1 V
PO 单点) o# e" v& C7 F! B" A" e
XL 参照线! J4 S$ v- e5 o; P5 V! m
ML 多线
+ z" a% d, T+ d( jPL 多段线* R; w& Y' p; `7 c4 h
POL 多边形/ W! t3 y3 r& V7 O6 P4 R. d
REC 矩形
# A, \( m" [1 o& l! FSPL 样条曲线
' [& |% I0 W' k+ ~  YEL 椭圆
/ o% l6 ]" b7 b# FCH 特性$ W  j- I) Q8 E' J1 Q8 I# I8 E- }2 S
CHA 倒角8 r6 F: d. M4 G: S; E& \0 K  j
BR 打断3 o# k! S3 u$ Y9 d" Z
DI 查询距离/ q/ B2 R$ a1 H% A: i
AREA 面积: O( a" s0 N- u, S- y2 V
ID 点坐标- ~6 d/ q* |: C; y8 U% e4 C
MA 特性匹配
. d2 ~( b" C0 z' J0 GMASSPROP 质量特性
: ]' p2 e/ {0 S7 p; cLS 列表显示- M8 g; |# a' ^+ }/ G. U1 U
TIME 时间4 Y9 W& Y# y3 w  Q5 s/ C8 ?
SETTVAR 设置变量
( D7 E' V  N$ z  B& w* XLA 图层
3 s& B; j6 Z" `6 |$ c8 zCOLOR 颜色
7 B  o2 ]4 h8 a1 G/ qLT 线型管理
* q- c) c) ?7 z9 RLW 线宽管理
& B* C: f1 R/ w. t/ e8 T& K) JUN 单位管理
) ?3 r6 ]" U! O% QTH 厚度
, H3 d+ d7 ~, \/ Y4 ] psu (2).jpg 3 X; U# [' ^8 T$ C0 E1 c
标注
, K% b) u! B+ d/ E0 _$ J+ fDLI 线型标注
3 H, d8 }$ t! N2 R- E" V- ^DAL 对齐标注; f  ]+ T4 L5 _) v( e
DOR 坐标标注% L9 t1 R+ j, a
DDI 直径标注
* [& n' S& n; \  L) I$ fDAN 角度标注
; Z& Z! F" y! Y0 DQDIM 快速标注- \+ \7 s0 h7 _6 x
DBA 基线标注7 h( `. n( I3 Q3 H
DCO 连续标注3 ~2 z' {; K* v+ y
LE 引线标注
% E1 C8 c6 i5 Q6 a8 H. UTOL 公差标注
7 i5 t: X$ f1 i/ |5 J( kDLE 圆心标注
- z( P9 c7 Y4 l' B) Q4 U/ jDRA 半径标注
6 x! g: B6 P  \; N  F. S0 ICAL 计算器
" t) y! `/ \3 z; W  [Alt+N+Q 快速& Q. |# u! R4 v6 [
Alt+N+L 线型" H3 E6 S( G1 W2 k# h
Alt+N+G 对齐
0 `" x* u/ \  C8 g5 B$ Z7 f  LAlt+N+O 坐标
( r7 W# F/ e! T4 c" s8 W) ]4 `5 gAlt+N+R 半径
4 l6 C/ F( `9 D& l5 `3 b* W3 ?Alt+N+D 直径
( L! y3 W) Z6 ~Alt+N+A 角度8 [! Q, z1 j* k  F5 s9 u
Alt+N+B 基线
' Z5 ]- z; c! S" Z/ W' @$ z0 X% MAlt+N+C 连续
+ K- d5 I& Y  _- P, jAlt+N+E 引线
) D  M+ P/ A7 p- O& mAlt+N+T 公差3 d0 S& }; M6 q* M# d
Alt+N+M 圆心* o1 h% a. w5 Y9 a4 V* y; o
Alt+N+Q 倾斜
$ O5 K9 `- \- Y" gAlt+N+S 样式; ^  i" }/ e6 M' e
Alt+N+V 替代- p' S* r$ K# o# i9 z2 u9 }
Alt+N+U 更新
! t- y+ G. i9 h0 iF1: 获取帮助8 O  Y7 C. c# `$ W7 v( s0 }
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
& J3 f+ T! I( t# R2 hF3: 控制是否实现对象自动捕捉- n/ b* ?) A; U, ~
F4: 数字化仪控制
: R# _, U+ [% l& D. W: aF5: 等轴测平面切换
% t5 Z7 o) j3 @; tF6: 控制状态行上坐标的显示方式
7 v1 n# v# i; TF7: 栅格显示模式控制
) M3 o7 I- K$ `7 V+ lF8: 正交模式控制6 v: b# S) i2 q& U2 L. O3 G
F9: 栅格捕捉模式控制, ?$ e: R9 g6 P" E4 g
F10: 极轴模式控制$ y* u$ Z+ i1 K/ U# \+ Z1 {
F11: 对象追 踪式控制4 q5 h0 K, j+ T; O# `
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)) n5 _; o" l' W8 c3 L
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
6 i: z  w8 O, h- r& [1 o$ kCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
# J, W9 A" b  e# z% ?- l2 TCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)) B( h( ?' s4 D6 d! r
Ctrl+J: 重复执行上一步命令0 h# W1 [5 e* D, E& D; ~" o
Ctrl+K: 超级链接
) @3 ^3 m) g  D; t9 r+ C: kCtrl+N: 新建图形文件* f. w' F# l5 Z$ C/ z4 {- e+ u$ Q
Ctrl+M: 打开选项对话框
2 g: c3 R( h( i" Q  y( _7 tAA: 测量区域和周长(area)
9 i9 d& ~8 i, d( l( x* Y- eAL: 对齐(align)" m. H% Z' W% J- O* Z6 C
AR: 阵列(array)
1 g4 L& i8 B9 x$ v3 t- xAP: 加载*lsp程系
+ x+ ~! c0 W" Q2 P' h# T( eAV: 打开 视图对话框(dsviewer)# ^) o: D( v0 }) G# I3 V
SE: 打开对相自动捕捉对话框! ]5 d6 }2 j4 K! G6 B$ H8 @
ST: 打开字体设置对话框(style)$ C, s: ~0 \( @5 ?1 v' l
SO: 绘制二围面( 2d solid)+ X! W/ \- b7 A# _$ `9 }4 Q4 ~
SP: 拼音的校核(spell)
" S# a( l" t- _SC: 缩放比例 (scale)" h5 g! ~; E) q1 C3 N% q/ W" I+ P
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
3 u6 Z* M: w/ F1 a% TDT: 文本的设置(dtext)
  A5 f& y4 I) @. b% RDI: 测量两点间的距离
/ [- a' P& `- g8 FOI: 插入外部对相6 d, E% R# d3 j( ?: B2 b# Q
Ctrl+1: 打开特性对话框5 ~* Y: {# J1 N3 }! S
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
3 D2 A+ Z2 E- z' y6 PCtrl+6: 打开图象数据原子
3 t" c! n6 \6 O* J" RCtrl+O: 打开图象文件/ ]/ B, ]& C) B. O( g: l0 f
Ctrl+P: 打开打印对说框
. \4 m. Q7 E, Q3 ?$ [Ctrl+S: 保存文件
- X* v. o$ Y' L# G: b$ f( tCtrl+U: 极轴模式控制(F10); c- d1 q) G7 R( Q
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
% f7 Z' B9 H1 T. v( i& HCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)1 p5 p' b6 R. T5 h
Ctrl+X: 剪切所选择的内容) N: d. Z: C# n' H& f
Ctrl+Y: 重做
6 B- C7 f! M8 E* fCtrl+Z: 取消前一步的操作
2 `* _/ H# a2 ?. a

  i$ D9 }( G' J9 F' Q 368801544777131568.jpg 5 V. [# C6 S/ A2 j' d: c% q9 H, {
0 v8 N0 M+ j+ W2 c2 S/ i: }

+ f  P7 O+ O6 Z7 z! f4 K5 q6 U

!reward_list!!gdsl!0!c!

cry
!no_reward!
发表于 2018-1-16 10:54 | 显示全部楼层
ZHICHIYIXIA
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号

GMT+8, 2018-12-20 00:17 , Processed in 1.381986 second(s), 16 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表