UG网-UG技术论坛-UG

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

凯模模具
查看: 331|回复: 0

[讨论] 求大神帮忙写个安全高度的代码

[复制链接]
回帖奖励 20 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 40%)
发表于 2019-1-9 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 who 于 2019-1-9 22:11 编辑
4 m& p% t+ L2 R' ^8 m0 ]: I. }: ]# t2 m6 s; v) ?0 d' J
UI都弄好了,可是却不会获取。求大神帮忙!我用C++录制了一个20高的代码如下:
  k. P0 ?% V" R; F; S. y2 R$ J( n
' R3 K$ s, U( n( i( G// NX 8.5.3.3
5 `& t) u0 `$ K6 T1 P( h4 s& r// Journal created by Administrator on Wed Jan 09 18:54:23 2019 中国标准时间7 M9 L5 J$ q& G6 o
//
, X4 r: B% r. o# v  _' x( o#include <uf_defs.h>9 n. \$ G2 n9 }0 ?+ M8 d; V
#include <NXOpen/NXException.hxx>+ r. b2 i4 Z4 A7 D/ D
#include <NXOpen/Session.hxx>1 _5 q5 k- b, B- W5 M
#include <NXOpen/BasePart.hxx>! D( X3 J5 Z* k+ _4 b0 Y
#include <NXOpen/Builder.hxx>
: S% N) n3 p3 f& f3 Z% _" Y; g#include <NXOpen/CAM_CAMSetup.hxx>
+ ]6 w$ W3 ]+ ]#include <NXOpen/CAM_InheritableIntBuilder.hxx>4 F5 d+ r- ^- n/ D( h3 Z7 w
#include <NXOpen/CAM_LayoutCiBuilder.hxx>2 v* R) N- |7 X
#include <NXOpen/CAM_MillOrientGeomBuilder.hxx>5 a9 x; d9 b, O8 f' [
#include <NXOpen/CAM_NCGroupBuilder.hxx>/ j! X& o) O" I$ d
#include <NXOpen/CAM_NCGroupCollection.hxx>
$ l; [* F+ U) w8 l: G; c#include <NXOpen/CAM_NcmAvoidancePointBuilder.hxx>
8 S( {( H; ?7 C! y7 C: h' f3 x9 o1 Q#include <NXOpen/CAM_NcmClearanceBuilder.hxx>
7 H+ C  F. j/ C: R( }" C#include <NXOpen/CAM_OrientGeomBuilder.hxx>1 D' |8 x; Q, d; a" z( y! b
#include <NXOpen/CAM_OrientGeometry.hxx>6 [" H4 p1 L7 V8 B5 C
#include <NXOpen/CAM_ParamBuilder.hxx>
5 T2 V4 P& p# l. p9 [#include <NXOpen/CAM_Ude.hxx>
, |3 I  ^% m  L  L1 J: ^) C2 F+ {#include <NXOpen/CAM_UdeList.hxx>" s- f& O7 Y$ V$ [) }
#include <NXOpen/CAM_UdeSet.hxx>" k& y- o. o2 s6 }7 k) Z/ }
#include <NXOpen/CartesianCoordinateSystem.hxx>
( q9 a0 A% @  o* C0 {7 ^#include <NXOpen/CoordinateSystem.hxx>" y* q2 u6 T4 f7 W0 A1 z: b6 h
#include <NXOpen/Expression.hxx>+ m! g( C( {. }/ I' j3 R
#include <NXOpen/ExpressionCollection.hxx>
) Z! @9 @  O6 I#include <NXOpen/IPlane.hxx>' S4 L3 D9 u; F/ g  ^+ Y: m
#include <NXOpen/NXMatrix.hxx>
. Y2 e8 P, |4 O1 [* [#include <NXOpen/NXObject.hxx>
7 M  z$ j" R3 A( U8 \: h#include <NXOpen/Part.hxx>9 V6 z4 ~; l% C$ w6 C0 @
#include <NXOpen/PartCollection.hxx>' J2 ^, z3 P: t+ M0 {8 y2 F
#include <NXOpen/Plane.hxx>
- C7 }+ {3 W+ ~5 O0 C( @" Y% `" j#include <NXOpen/PlaneCollection.hxx>
# ]7 F: l3 a  y#include <NXOpen/Point.hxx>
, P5 i- C1 n; D2 G+ f& e#include <NXOpen/Session.hxx>' `. L( a' S3 g* j
#include <NXOpen/Unit.hxx>
# R) Z: n, J6 J1 D#include <NXOpen/UnitCollection.hxx>
3 H, u/ k2 v8 d! Y! w( T+ @3 `1 {#include <NXOpen/Update.hxx>
6 E7 @# _! t2 {- {. h- j. T0 j7 Yusing namespace NXOpen;) @5 a% w8 n, q) @$ E
extern "C" DllExport int ufusr_ask_unload()
3 C; C! Q. G( _6 ?3 ^; R) ^{
# y- P/ b( x! o# Q0 D( P    return (int)Session:ibraryUnloadOptionImmediately;; a. L' ]7 ^* u* S) u) X# P1 f
}' _! w5 t$ p6 P8 S
extern "C" DllExport void ufusr(char *param, int *retCode, int paramLen)/ f- E3 w9 ^8 ^: L& [
{+ @% x  i9 Y! |* e" t
    Session *theSession = Session::GetSession();* M. ?/ [' u1 R6 E0 v* W6 O
    Part *workPart(theSession->arts()->Work());' n: [* b6 q; z
    Part *displayPart(theSession->arts()->Display());
. w( g4 i+ B, v' e    // ----------------------------------------------8 e: {8 }( g  ~
    //   Menu: Tools->Operation Navigator->View->Geometry View
* q/ ]' f' i3 b& R7 P( _    // ----------------------------------------------0 r  d7 A/ S+ B* W
    Session::UndoMarkId markId1;
' @* A1 J: c5 F- w    markId1 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityVisible, NXString("\347\274\226\350\276\221 MCS_MILL", NXString::UTF8));& h# A; M0 f8 z0 u1 \$ `5 Y; m* e
    : Q1 c6 Z5 P6 e) r) a( o- O) T) H% x  G
    Session::UndoMarkId markId2;* {1 f" G$ f$ u6 m
    markId2 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityInvisible, "Start");. G$ M( N5 G! r4 }4 Y: x
    & g. M- k3 K2 A& L, ?
    CAM::OrientGeometry *orientGeometry1(dynamic_cast<CAM::OrientGeometry *>(workPart->CAMSetup()->CAMGroupCollection()->FindObject("MCS_MILL")));
1 C. [% j* O/ A- q0 B    CAM::MillOrientGeomBuilder *millOrientGeomBuilder1;
; ~1 c/ e# ?8 P4 J    millOrientGeomBuilder1 = workPart->CAMSetup()->CAMGroupCollection()->CreateMillOrientGeomBuilder(orientGeometry1);3 f( L9 L/ i$ D0 M; u+ e- }1 z
   
; W1 O8 y$ v0 F" D) L    CAM::OrientGeomBuilder::CsysPurposeModes csyspurposemode1;
' S7 ?9 u7 S' M5 c    csyspurposemode1 = millOrientGeomBuilder1->GetCsysPurposeMode();
  w8 W3 ~+ D  M7 w4 y    5 w$ N1 d/ l/ Y8 {  ~
    CAM::OrientGeomBuilder::SpecialOutputModes specialoutputmode1;
( A3 p& ^  R' _! i! |: C) n    specialoutputmode1 = millOrientGeomBuilder1->GetSpecialOutputMode();
+ C+ C/ f; d2 l   
7 C$ `, a$ \: B( Z6 t    CAM::OrientGeomBuilder::ToolAxisModes toolaxismode1;. G" @1 F1 S1 _. ~9 ?
    toolaxismode1 = millOrientGeomBuilder1->GetToolAxisMode();. k2 Z6 R5 Y+ y3 v/ o8 i1 p
    $ w4 @4 K* j" @9 L" f. \+ H
    Unit *unit1(dynamic_cast<Unit *>(workPart->UnitCollection()->FindObject("MilliMeter")));
6 W. v8 h4 o& p9 B1 B    Expression *expression1;7 n3 Z. l% ~6 B, C0 q2 h
    expression1 = workPart->Expressions()->CreateSystemExpressionWithUnits("0", unit1);
8 B; O' e" P+ v. B4 ?9 ?      O3 f7 Q! `$ `9 E3 a/ {9 j2 g
    Expression *expression2;
. t3 V5 C0 ^9 V    expression2 = workPart->Expressions()->CreateSystemExpressionWithUnits("0", unit1);- S4 X( K+ k" B$ K1 R7 ]
   
8 L% C0 m$ j0 P8 z4 O- `    NXObject *nXObject1;
7 @( y% Y. l+ d  K- {0 g/ z  x    nXObject1 = millOrientGeomBuilder1->TransferClearanceBuilder()->laneXform();3 P1 j9 _/ g0 f, X
   
% o! T+ I; h3 Y    Plane *plane1(dynamic_cast<lane *>(nXObject1));& u+ o, c  H1 g# S2 @8 H2 ~
    plane1->Evaluate();7 p3 C6 K$ ]7 p# C- N
    & o9 S3 w' e9 p8 u- x4 c' I* b6 V
    CAM::MillOrientGeomBuilder:owerLimitModes lowerlimitmode1;0 {# L4 G- B8 Y# j% |
    lowerlimitmode1 = millOrientGeomBuilder1->GetLowerLimitMode();8 d: U" _5 I9 O, `- q- n. B$ b! s
   
% u8 w7 Q. p6 q4 E    Point3d origin1(0.0, 0.0, 0.0);
4 G+ @/ v; z/ [0 k3 D2 z    Vector3d normal1(0.0, 0.0, 1.0);1 A3 ^; T3 v+ f4 x
    Plane *plane2;* v/ T; r; u) G& D3 \: u& i
    plane2 = workPart->lanes()->CreatePlane(origin1, normal1, SmartObject::UpdateOptionAfterModeling);& e3 r4 o! z6 u: P
   
, x7 f) I1 f5 C+ D& n2 b6 f    Expression *expression3;# F0 Z; [0 o. s6 {; B% N) j
    expression3 = workPart->Expressions()->CreateSystemExpressionWithUnits("0", unit1);% C1 t7 ~  x$ s
   
. _) _9 T( d; I( u4 H    Expression *expression4;
* j( W. Y. T3 Z) Z/ X    expression4 = workPart->Expressions()->CreateSystemExpressionWithUnits("0", unit1);! C; x' \4 g) i. q2 g. L
    ( S2 V# o7 Y3 _. y9 x, o% C
    theSession->SetUndoMarkName(markId2, NXString("MCS Mill \345\257\271\350\257\235\346\241\206", NXString::UTF8));
$ Q( ^/ a: B' Y( U- E   
8 q( ^; N: \6 P6 S7 a    plane1->SetMethod(PlaneTypes::MethodTypeFixed);
# ]4 W0 W/ N" C   
- H6 X: q1 m, g+ h. f7 {' C0 l    std::vector<NXObject *> geom1(0);# R8 ^/ `9 _( ?$ Q
    plane1->SetGeometry(geom1);- t! A( s2 l  c! p3 w4 G# }) s
    $ ?6 x: j) D, e8 \3 W6 H
    plane1->SetMethod(PlaneTypes::MethodTypeFixedZ);' T; ?; I  T5 N( l6 t2 ^
    ; Y% X4 _) B8 t; y* R7 y3 D! o4 j' E
    std::vector<NXObject *> geom2(0);" s- V) Z# j9 }% q/ W4 ~: r
    plane1->SetGeometry(geom2);- r  {  K/ U8 e3 G, r
    ) `4 X" C$ d$ M: G" k
    Point3d origin2(0.0, 0.0, 0.0);
7 E# ?  W# W- ?; W    plane1->SetOrigin(origin2);
' i) y/ i8 R, n4 C  c: R+ b4 ^    6 }0 j& T9 G- V
    Matrix3x3 matrix1;
* ^" o- K0 j# l% L$ G$ A+ A+ Z    matrix1.Xx = 1.0;9 D6 C5 M  H: d" b
    matrix1.Xy = 0.0;
% j6 w3 r  ~' J: Y. a    matrix1.Xz = 0.0;4 w! V6 b, q" m( e0 L
    matrix1.Yx = 0.0;
1 {6 Y+ S# E" l    matrix1.Yy = 1.0;
+ _3 I' Z% j) F% X# t    matrix1.Yz = 0.0;2 {+ b; x. v0 Q/ `) `4 B
    matrix1.Zx = 0.0;
# ]6 O2 D9 E  ^5 a7 i    matrix1.Zy = 0.0;
5 j' |+ L1 ~6 f0 u; p* q4 _    matrix1.Zz = 1.0;6 K2 F4 i' Z" A
    plane1->SetMatrix(matrix1);
4 F, y# b5 f. I* i   
# L8 K! P/ z+ [, v: E  {5 E/ }    plane1->SetAlternate(PlaneTypes::AlternateTypeOne);) r2 ^2 o2 g1 c0 x. m
   
$ }( j* H1 t1 t4 J( f2 h% c    plane1->Evaluate();# n. q. F) g% W4 X1 h1 N3 X
    5 B% x' d2 x8 ^/ a' M
    plane1->SetMethod(PlaneTypes::MethodTypeFixedZ);
* j# I3 `! g, z, f) b4 j- o: q    ; Y' ~: a5 Q3 g) F5 R/ M) J
    millOrientGeomBuilder1->TransferClearanceBuilder()->SetPlaneXform(plane1);7 C9 k1 S6 W  d8 J3 \
    & n" P+ _. O' s3 J9 @3 P
    plane1->SetMethod(PlaneTypes::MethodTypeFixedZ);9 g1 Y+ S0 a% i' t: I
   
$ O2 ?! D/ \3 I+ F  ]8 O: y    std::vector<NXObject *> geom3(0);
: M6 P1 Z! B& r3 s8 V. A    plane1->SetGeometry(geom3);7 w( G" w) R; ~4 r% L
    - n" m! [! \& O6 N8 h! ^% I- Z
    Point3d origin3(0.0, 0.0, 20.0);: I$ ^% G) N& D3 _& W* @$ |
    plane1->SetOrigin(origin3);. M9 g0 {( T0 {$ g  C8 i: ?
    % h0 u0 Y+ Z& X( X
    Matrix3x3 matrix2;
* Q+ g  G% W6 B4 D1 w    matrix2.Xx = 1.0;! [+ }" k  b% h$ s4 `
    matrix2.Xy = 0.0;
- c; x- M" Q8 R6 X    matrix2.Xz = 0.0;
% k. }& H) j, l3 a. A& b0 z5 G    matrix2.Yx = 0.0;
8 f( a* ^# o2 _/ J    matrix2.Yy = 1.0;
- J# f; j$ I- \# o" |8 Z    matrix2.Yz = 0.0;+ ?+ E' e1 X; ^" ^9 h) z
    matrix2.Zx = 0.0;0 X9 h) U# H) y2 P4 z( r
    matrix2.Zy = 0.0;
0 P: Z+ A, F5 Z. |    matrix2.Zz = 1.0;5 \8 G$ [( s+ }+ p5 A/ v% i/ V5 j
    plane1->SetMatrix(matrix2);! Z+ l  x& a* B. s% R
    ) h* j; ?0 ^$ }1 k
    plane1->SetAlternate(PlaneTypes::AlternateTypeOne);
/ _9 K$ E1 z* ~6 B6 P    ; _6 d$ X! J* L: z: g
    plane1->Evaluate();* f7 ]1 `0 B4 j7 A% G
    * Z( ^3 q# S, \& e
    millOrientGeomBuilder1->TransferClearanceBuilder()->SetPlaneXform(plane1);, {4 T+ q, e' C7 m  R
   
& j' e. G; M$ h9 A    Session::UndoMarkId markId3;
; W4 @! W4 I2 J    markId3 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityInvisible, "MCS Mill");% t6 w. F7 Q) o* x1 K* c
   
1 B+ _/ m3 C' t  |& U7 f    theSession->DeleteUndoMark(markId3, NULL);6 R+ [! G% |( H1 u# ]
   
  d& U! K+ X! Y+ P# i# @: k    Session::UndoMarkId markId4;- F9 m, o/ P* d. e' H3 ]+ j
    markId4 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityInvisible, "MCS Mill");3 u  T& h2 _5 u7 O
    ' u4 e3 G$ `7 Z
    NXObject *nXObject2;# N8 u- N# c& j
    nXObject2 = millOrientGeomBuilder1->Commit();  a9 w& b) Y: D1 C: @' {9 b4 j
   
2 @. I5 A! ~3 y    theSession->DeleteUndoMark(markId4, NULL);
$ {' K3 p- l: Y1 z2 p    % N, i' y# K, |1 N% n
    theSession->SetUndoMarkName(markId2, "MCS Mill");8 K/ P8 V( Q  s* b. x) f+ z/ z7 C
   
. M/ `3 B1 I. r8 G4 {- Z1 l    millOrientGeomBuilder1->Destroy();( x2 |3 }5 b) P: R2 G3 E, `
    % U2 y0 Z2 ^! g! x1 Z- z- z
    Session::UndoMarkId markId5;# {" v4 p; x) q, d
    markId5 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityInvisible, "");
3 N) h: h- K; H4 m  t2 k" I    # B! ?5 M4 Y6 A0 @
    int nErrs1;
) A# Z; E3 i: i- D    nErrs1 = theSession->UpdateManager()->DoUpdate(markId5);* D* J1 x+ M  W2 W+ X& O! r
    $ A/ B5 @8 Z1 L, ]
    theSession->DeleteUndoMark(markId5, "");+ I/ q1 _& d5 A, }
   
2 c/ B* b0 w! ^" a6 i    try( a5 K9 S" R$ \
    {$ E$ Z, w: x4 w& K" |4 J
        // 表达式仍然在使用中。
6 ?9 y+ e: m- o5 `& @9 H        workPart->Expressions()->Delete(expression4);# o5 c$ x- s2 `: B1 E
    }$ B7 D: C+ M+ d5 @5 \  W0 e- L6 E1 h: i
    catch (const NXException &ex)
# ^% m9 K3 V6 ?) L0 C! @    {
* r) Q7 F4 d! Z      ex.AssertErrorCode(1050029);" M: h) c  S5 U) p2 I8 j
    }& |2 {7 T0 b1 a1 s! R4 z7 B
    ; ?/ S. O7 ~0 n4 A2 K: |  A' ^" K" h
    try- W# X; M" ^4 q# i( @+ \  w
    {% h5 Q1 ~! v5 b/ x
        // 表达式仍然在使用中。1 s  W/ N! T/ X4 G
        workPart->Expressions()->Delete(expression2);
& p: h" x6 w; L* w9 }3 h  [    }
/ x* \% X7 {8 T% h; z% e; J$ I  K    catch (const NXException &ex)$ T' m8 O  N& T. e$ A
    {
$ @1 T5 g1 y; I% P9 v4 X      ex.AssertErrorCode(1050029);) c# l% s1 M1 \& q
    }' D* }+ j8 _, R/ z/ R/ e
    1 X, P0 [" M4 Q: [$ \: D
    try
  J! e" q% ~0 B  ]. }* H8 E    {
6 X6 o- P  W' f( v        // 表达式仍然在使用中。8 I8 F  `% c% s8 r
        workPart->Expressions()->Delete(expression3);
; v. H" \3 Q+ Z+ }& z; b    }
- e* B4 @" k4 B& r* f    catch (const NXException &ex)
) w4 T- w. M! s' I) |    {9 a' X9 G9 D' w& ~; Z
      ex.AssertErrorCode(1050029);
9 @  b6 M6 a3 W. z# @! z, l    }7 H) G) Y7 t0 t* T
    5 ^! s8 }& o, A/ X6 `5 c2 i
    plane2->DestroyPlane();; c; f( P9 W+ ^# Y+ D9 X3 k
   
/ M/ K( z" k4 W) j* P8 M" x    try' f4 f# s/ b( U+ ]# e% J' k
    {7 ~# i( O1 b* b
        // 表达式仍然在使用中。
; r0 f" W, U* w/ A6 K        workPart->Expressions()->Delete(expression1);
( S. |  h4 d& N' G) q) b    }$ z7 o2 s1 @& a1 ]
    catch (const NXException &ex)0 `+ ^, ], A: ]6 q
    {
1 V7 l9 H! I2 v8 P      ex.AssertErrorCode(1050029);# D4 M+ x9 m" x. V- h7 `) M! \
    }4 C1 g' q/ c+ J9 B5 S( a7 n8 I. f
   
! c# d3 f; O* G- V3 Y6 t1 I    theSession->DeleteUndoMark(markId2, NULL);  `3 _8 {# l8 b/ a/ B+ ^4 `0 T
   
& }& V  v1 R+ f* }    // ----------------------------------------------
1 ~6 o6 V& n( N* E' P7 b3 w    //   Menu: Tools->Journal->Stop Recording9 C# S/ B/ Z# M% |
    // ----------------------------------------------! M7 _+ `+ \3 i$ G  Z- H" Y
}
7 _7 D' }0 a, H4 \) v) O
" w9 k0 s: {% o5 v, g
无标题.png

Clearance_Plane.zip

4.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1

!reward_list!!gdsl!0!c!

cry
!no_reward!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )  

GMT+8, 2019-3-25 01:25 , Processed in 0.144399 second(s), 15 queries , MemCache On.

Powered by bbs.uggd.com X3.4

© 2005-2017

快速回复 返回顶部 返回列表