QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

UG

快捷导航
凯模模具
查看: 2381|回复: 7

[分享] Moldflow常用英语

[复制链接]
发表于 2010-1-4 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得好就顶我一下!
+ p9 k7 X& M. [+ bPacking
  j: y- @3 N! H8 d( p0 C5 {1 g3 y, A保压 2 T3 H9 t2 I& ]+ e
Cooling Time
) V0 P; m( {, A冷却时间 6 O% G  Z5 T' p, \# b/ w- l
Packing profile
  I) t# m* y  y8 U; K5 b保压曲线 + e  @: ]: ?  o
Injection Molding
, |$ X$ j: e% c, \+ [注塑成型
/ B) U( o; `3 zShort Shots
# T) u7 y4 n9 S4 [+ J- X短射
; j' S: M! a* R9 `" S! w: ^Burn mark , M& U8 M! o( x$ X, X/ }1 V, s% _
焦痕
0 O+ u$ D. T( _- H9 |. sOver-pack + F* b' e2 [, V$ D" A$ v, D! c
过保压
) ^$ H9 ]$ `2 W6 v$ PProject 2 F. i- ~  s; P3 @
工程项目 * k: C, A  @0 _( I. s
Study
! R' ^, b" U4 a5 ~案例 / _2 A$ B# U- L! |! }5 Q! h- S3 A
Import & D9 A9 z+ A5 F% f8 b/ ~4 ^
导入 + |) |% S& b  {9 d5 e' W7 E
Aspect patio
1 Z; W- b, K' [. y9 G纵横比
% C( X: Y: y6 S4 }Overlapping Elements
* Z) J3 R" d& w" @0 N& i, H重叠单元   p6 \( s8 [# R* V
Connectivity
" ~1 x  j6 V6 ^连通性 1 `& }$ I2 W0 ^. N( m3 @
Free edge
  v. K8 n: I9 E4 H  h自由边
6 i4 X0 w. Z6 F7 @; kNon-manifold edge 4 `% y/ F) a" P, Q* _# t
无交叠边 + O8 Q. r2 t/ {6 ~1 }
Thickness ) o: ]6 o: [3 u8 D
厚度 . M8 j! d- v; U% H9 \; ~
Occurrence number
9 o5 f8 Q  d9 Z+ B1 @( ~1 r出现次数
# r2 b' I! [" W; M: M7 }6 |Flow
$ a" e6 w6 G( |: V# b流动 7 x# p# j2 @  G
Cool
* E" n6 e' ?6 N7 `% y冷却
0 G' K  b* P7 R7 o6 X% Q) CGate location 1 c6 K# E& |% c& p5 B
浇口位置 + C/ d5 b$ [2 m* a* s
Mold temperature , x! H# y# k- Q
模具温度 6 ^" a' M" g2 G2 u4 N/ a
New project
5 P/ L  T5 @2 i  @创建新项目
5 {9 ?' P6 x$ w2 I) U. G+ wExport
# U/ z% \4 {. z4 i导出
7 L( j3 n' q7 y8 i# f6 qOrganize project
# }0 \  ^/ w) X项目组织
* @4 o; G; z6 E0 L$ u8 KCompact project : s; z1 U3 ?' {$ T# X7 F3 I( k
压缩项目 ' o7 M- ~3 R! N0 ~- Q) x& U
Preference
( V) }& E9 ]% U参数选择 , o( I3 h% c- v! G
Undo
6 y$ Z! p2 L+ c6 o撤销操作
" N' b* \; [/ L/ a7 o  u3 A( o. ARedo
* p0 C( C- D& G8 n5 f* v重复操作
3 Y1 w! g: p5 ^8 XActive history / Z6 `, Q( k0 z  c9 o
活动历史
! r4 K3 j* t+ M9 R2 @! [Expanding selection 6 |9 @' I* i9 ^% _0 ~' A8 h
扩展选择
- F& y. S  I) j% y3 z3 ~  {Banding selection
7 o: X9 Z+ _9 u2 ~9 L0 y* y框选
$ {  f/ U8 P7 c! h8 O0 T. Q% fInclosing items only
; [: d4 C; u8 y8 G: A4 D. e1 m# `选择被框选单元 双面部分
# L8 ]# l' r" k' ~( VFacing items only
* x) Y7 g7 m+ I& j# ]/ i$ ]& p选择被框选单元 面对用户的部分 2 [* y) v. J% F/ k0 c' E
Study notes
( f/ d4 m# X9 y- c, l案例记事本
6 l& L* D2 B- j. ?. `% G; cCopy image to clipboard
, j+ b  \( z2 C; C5 b3 s复制图片到剪贴板 5 M; \. ?) [& Q) G
Save image to file
! A: h# ^. n( O$ p+ k, ~$ m保存图片为一个文件
2 Z0 ?9 [- m: qSave Animation to file
- D  G7 Q. x) y+ A6 y7 z保存动画为一个文件
' K: [, I% S  k2 VProperties 5 q5 P( }( M; F
属性 2 m& E: [' f9 h2 o
Assign property ! S2 S  O4 L6 ?3 h# p
指定属性 0 v2 B" c9 n6 p& C
Remove unused properties
% d9 Z+ G4 K% U% U9 t删除无用属性
4 F. {) V8 r5 _0 {Standard
7 @9 h  ?6 \# U  d% ~- ?$ l+ G6 y标准
- \: P" c+ G; m: t* d3 N8 K' o" q4 m0 NViewer
" V7 J5 g, I" Z3 H( ]视图工具条
% o# F  u6 C& F4 e4 m6 E# `5 U1 ^Animation 5 j2 `' I& }) e
动画 . v8 f! {  l- H% V7 z6 y$ V' }- i
Selection 0 U5 a) |9 J' [) U7 A" ^0 S/ z, u9 W. E
选择工具条 ) b8 n0 t( Y3 p
Analysis
3 n! F& V3 C+ E" n分析 1 n5 F8 i5 t/ P9 A" C; H! d4 N
Viewpoint % _+ V: N/ P1 i
视点 6 ~+ a/ l% W% b1 Q! ]
Precision view
& n7 @# l$ r5 s- c$ S# k精密查看 " |/ _( @# A- `
Modeling # y+ X) O; ^; C6 V3 \
建模工具条 ) A8 ^; E4 _0 p6 s
Mesh manipulation 5 a8 d7 F. ]9 j$ d5 K5 ~
网格操作工具条
8 b1 Q/ ?0 ^( @: b% W  s, x# YMacro
+ z; H9 I' B8 w5 {. d4 R2 {( E9 u宏命令
  ^4 h/ z6 ~9 O& d  q/ S6 oCustomize
6 v& \, }, A1 c, a4 A用户自定义
) P3 j* a# S8 V% u6 P. |Status bar
) R" {9 O$ V3 @* T状态栏 3 n3 e- L! S. C$ U) z
Projects $ j+ p. R' [8 O8 S5 L
项目管理区
! m- \; j; L; Z" J1 f! GStudy tasks
4 l  w* m4 l) G: g2 f. s. p  P案例浏览区
& ~+ B% b/ y, s0 t6 m& S7 T+ zLayers * \7 C) O1 o+ e! ^# Q/ ]% `

! _: y' L. V% MCommand line
2 o( l! c. `5 U3 s命令行 : H8 L  H" g; _8 u7 z7 p3 V
Model display ' N& M# s0 D: I3 j
显示模型 8 L- f) j; n+ x- @3 d
Default display
5 w) U! s4 h; z5 w! m  [' w8 e6 f默认显示
& R# D: Y2 O4 [8 x4 Y/ sLock all views $ c4 @9 y: j$ C- P& @: _
锁定所有视图 % K% D0 p6 P  k; S/ V/ Q1 k
Unlock all views
6 y" w2 }' k( ?. L0 M3 ^/ A解锁所有视图 2 K1 P5 j7 Z6 K- W& F2 E
Create nodes / Y2 q0 C4 }& `: O% Q) j- Z! D
创建节点
, o* g2 K. C0 R3 }+ KCreate curves
$ V8 b  L1 j: P: c+ N( h9 n创建曲线
# J, V( G5 J: Y' m7 k4 b/ q& a* yCreate regions
% u% Y# u3 U' i* d创建面
$ V7 D) r' g2 f0 j  S; X* z- ]9 YCreate inserts 9 U7 Y8 q* x& p2 s% Z# f
创建嵌件
- \& H' H% ]# y6 Z) w5 S7 yLocal coordinate system 2 \0 B0 ~+ @8 ^, Q" {: r
用户坐标系 ) l  X) \  ~2 o* y. a  H
Modeling plane
9 Y4 t& h& ~  v8 k  @建模平面 9 H0 E# L9 z+ w5 J) q( K" U
Define LCS : }; \4 D# I& \5 C
定义LCS   R! y  N# C/ I; z
Activate as LCS 5 q8 F) y3 [7 C! Y# I8 h% S
激活LCS
1 R; J: |8 s: h" Y. H  ~' CActivate as modeling plane 8 i' V9 t9 F" G/ @( q( B
激活并作为建模平面
* N; u: c9 ?& @; l8 ]# KQuery entities ) o: r8 f: @! `  a6 I& e9 F$ X
查询实体
0 n; ^8 w- [1 O( J3 |0 d( k7 LCavity duplication wizard
! a" L$ y+ ]' B模腔复制向导
+ W5 Q& K7 K1 I( j2 `Runner system wizard
  g# ?; O# j: k4 ]6 G# A5 v9 R浇注系统创建向导 * F5 X4 Q, v5 ]; j% ]7 f
Cooling circuit wizard
0 V5 y+ B9 e3 |. j( p% h冷却管道创建向导 8 ]2 ^. o7 L" l$ J- t
Mold surface Wizard
& a0 _, y5 t9 u8 h8 e模具表面创建向导
# c# X4 t! [; D& u# g! F6 kCheck surface connectivity
' {( l% f: P# Q# y5 T: X8 a+ |检查表面连通性 0 t! ^8 e- O$ e" N
Generate mesh , j* j+ ^; W9 V, N5 ?8 }: r
生成网格 5 \  k: C. S% @0 k3 m
Create triangles & f, }7 s) T! h4 Z# M) I* g
创建三角形单元
  P. \8 l1 Q" P( d3 uCreate beam
; h& D2 G+ ~1 k4 w3 ?创建一维单元 0 L. V' `3 P% M: {3 S
Mesh tool 4 z: D% a2 l; e# u$ j
网格工具 6 ?5 ^$ _0 `- b7 P1 }5 D; R
Orient all
0 u1 v3 p& W! V! r' l3 h9 Z( Q9 ~统一网格趋向 & Z$ H) s9 z1 @: p! e# J) y* q
Show diagnostics
8 v3 ^3 j' {" a显示诊断结果
# v7 H/ A% t) S) C. m  n8 i  l+ uAspect ratio
! C' ^2 ?7 f+ E纵横比诊断
. ^8 I  U3 W4 \) Y% E( i' gOverlapping elements % K2 P  V/ {# [, H0 b
重叠单元诊断
: H$ A+ Z% [' i" G  @& X" ]0 J9 ^Orientation
( h; u& ?7 z  j, o$ J+ J. ^网格趋向诊断 1 V5 f  y3 @) I$ d. y
Connectivity " H3 g- Y( R+ F$ b. U6 j
连通性诊断 * L) [; c+ s. z5 ~/ A
Free edges
4 {) h. z! J3 a* Y$ ^. H( R9 c自由边诊断
' e! ~3 W9 g; Y) C/ {/ xThickness 1 b" G0 t  b/ B
厚度诊断 & l) ?5 Y1 q8 n* u
Occurrence number
% m# h8 J/ j3 C9 `, R+ a出现次数诊断
. z2 |& y* X3 o  e; p9 IFusion mesh match
5 Z, |9 S; ]8 |- K1 P# Bfusion网格匹配诊断 ! t5 A' g2 S& Z$ f6 `6 y
Mesh statistics
8 [. [( P0 E5 D网格信息统计 3 S5 e; d7 d6 e% h
Set molding process
! R, V6 `& W( Y2 S! O设置成型工艺方式
% X. ^$ C' T" d9 f0 n5 j. aThermal plastics injection molding
' N; E3 r; }( F5 P" J9 H热塑性塑料注塑成型 ) q) e$ U- P& K* Z% i: O
Gas-assisted injection molding
; @* B$ F+ L2 W, {4 B气体辅助注塑成型
1 R. `9 S  U% m/ W; u* X1 @7 B( T1 j0 KCo-injection molding
" g' @6 p4 n9 d1 [  I( @, y联合注塑成型 % D3 T  J2 b/ ^) l/ s
Injection-compress molding 5 S( i$ }2 x0 H/ D
注塑-压缩成型 . y+ c8 i8 v+ Z+ L/ o% S
Reactive molding
$ R! T% t7 E& a7 I( \, s2 F: A反应成型 0 N9 |+ O4 r/ T0 \* _2 ^  H
Microchip encapsulation 1 `" d( ?" P/ a/ L) N
芯片封装
; A) [" b$ n9 [8 `' MUnderflow encapsulation 0 X( D# m" e8 N
芯片倒装   v) p* W& I: f( _7 i6 x4 F' O$ N
Multiple-barrel reactive molding
! X3 G4 I! j; p! v) u/ N7 I0 m2 l' d多料筒反应成型 . Q" T9 |- `! O
Set analysis sequence $ f& _$ u# p* Q- f' v0 e0 w" ]( I
设定分析次序
# @" L3 }3 o: JMolding windows
$ j3 h! K) E4 E/ D( U7 u; r工艺窗口 ' Y& N  j- U- j( \: e7 U: N( f
Gate location
3 p! t: n- U: D% V6 `* `9 p浇口位置 - N* w! P! r% Q
Select material 5 ]9 z* Q6 [: ~- \
选择材质
2 ^( v( Y4 _: z/ r$ mProcess setting wizard
3 u" P$ t- b. J1 C工艺条件设置向导 2 Q: ]1 d4 |: I, n/ N
Set injection locations $ P* }; }0 J  Q0 c/ [: Z3 ]) I: o
设置注塑口位置
* Z# u  r  }! [  x4 Z; u/ KSet coolant inlets ! u. z* k$ Z+ i! l+ Z1 N$ _1 |
设置冷却机入口 7 i" i% g7 O0 U" R' |
Set critical dimension 1 V6 b5 Y% ~. \; e- Z
设置关键尺寸 . c9 x6 ]5 S6 N( |6 S
Set constraints
" l, a! }" Z% o: Y& Z% h3 Y) j设置约束
- _* g( z3 _) h3 @' wSet loads 7 W: l3 f* [* T
设置负载 . G# y" l1 F1 x
Analyze now % S3 H& U0 k* U( u
开始分析 5 ^7 F9 `5 H5 y$ g$ W; P/ p2 b
Job manager + R& M  L0 x  y: _; d' g, a
工作管理
* M9 K2 _* {+ }Create new plots
- J2 {" b6 [+ p$ }% Y创建新的结果图 : N# y2 I) Y6 E) ~3 f: d
Plot properties
: k7 V2 Y* @" E9 U) a9 w结果图属性 3 m: J& O4 y0 ]& Q) e  G; ~
Query result 7 _) |6 Q% ?- M+ P* |. J
查询结果 % m2 ?. o; y- h  F6 R1 F! B3 ~
Plot notes 8 i% c+ x' d9 R: B! q* H
结果图文本 5 ?% C- G4 y: J0 ]* Z) s) j
Define anchor plane , d! \" P$ M1 \" Y9 c- u
定义锚图 : b1 F: a: J! U$ T2 i
Delete anchor plane 3 e4 e6 c! F& l* z1 T& L; }
删除锚图 " u* _2 W5 R2 g7 O8 h& z3 k. l
Save gobble plot properties ; K- @# l+ K" Q# f" J* |1 w
保存全部结果图 4 ?$ n5 B- s* o0 c) n. R! c
Save properties of current plot as default
/ L3 m4 v& r7 D# _4 L保存当前结果图属性为默认值   W4 p1 t# k" q
Save XY plot curve data
2 X! N* N5 a4 L7 x$ s9 Y保存XY结果曲线数据 $ m. `2 Z; R& d
Generate report wizard
. C5 }- t. a& h5 N$ b报告创建向导 ( x  H) Q, P! v2 k. O/ e
Add cover paper
9 Z5 [: J0 @% t0 r添加封面 3 p2 s( \1 |$ r
Add image
3 O& p; d! ]# J: H8 T1 b6 o添加图片
% D' U* h; I: x, j7 u! OAdd animation / o, D6 s/ T2 h. v6 x, P2 ]; g* G2 }
添加动画 4 q; k+ C8 q' x
Add text 4 x- j5 t9 f' d8 m
添加文本 6 _; [7 j: [5 R3 D* V* Z/ q$ q& U5 y; k
View in Brower 6 G3 Y0 R: C5 H0 R3 g% }7 X! q
在浏览器中查看
6 a( x; H1 r- d% m  qNew personal database 3 x8 U4 J3 i0 j, u3 Y8 Q% D' C& i
创建新的个人数据库
8 U- s7 H; @8 g. ?4 uEdit personal database   i% W' ~9 |) u' Y4 H
编辑个人数据库 & G6 _/ G  k! l# {: N+ b
Search database
9 B: }" t* [; E查找数据库 ' ?7 s, K% L: s2 a
Edit default properties database ' f; L  r6 J& E* ~0 I# `2 G
编辑数据库默认属性 * O/ `0 ~. F6 \; Y% M6 I( p9 {' [; N
Import legacy moldflow database 3 e$ ?0 I& x: [9 E- _7 S
导入老版本Moldflow数据库 + ~1 H5 Y* v9 t: G
Import legacy C-mold database
7 {; C$ @! x# ~, I导入老版本C-mold数据库 ( W! M0 L2 o- n
Start macro recording
( c0 H; K3 A* ^( ]6 ~开始记录宏命令
, L3 H- i# T* J4 Y8 K, ?Stop macro recording
$ y1 g: U7 \9 F& L* H1 P停止记录宏命令
4 a0 _) u0 P& ?3 B) Z" RPlay macro
7 }. N  A* h: y  a7 Q. T执行宏命令 + f1 G# s% p* ]
New window
$ m2 q' Y' L% v/ M9 M打开一个新窗口 . d9 X- z& W! }6 [# W% S/ @
Cascade " q* u8 t: [0 v) E5 r. r8 ]5 j
层叠显示 3 [: V% X, f" w4 M8 i  Q* B
Title 5 H) K' I3 {8 U8 x- Z! _
按标题显示
8 R4 o. F  ?0 Q2 P. f: ~- C. lArrange icons 3 U' ~/ d% N0 A3 b  ?3 U
排列图标
# V% _/ G: a. x, a1 JSplit / h7 {! T* x# t+ [
四分显示 + C& q5 m1 ]  X" f
Search help
. B# q) q4 a9 G/ z0 L4 m& }8 f& d搜索帮助 % s! l1 o% Z/ T, _  T
Keyboard shortcut
% \3 d  B# E: P! Z. d键盘快捷键 : W* M+ ^/ D% P: Y
Tutorials
; U1 ]" T3 L" g4 |+ ?帮助指南
0 P) v- m  y. LAbout Moldflow Plastics Insight
) G$ S4 F6 |) M. @# D" L& g关于MPI  
( S4 p1 @. {9 KMoldflow Homepage " W8 c: f2 z( Q( b- K
Moldflow网站 + h# I$ z  v9 R& G8 M. `) V, q
Moldflow Community Center   {( _; _, J7 V/ Q
Moldflow交流中心 - `( f' W& p- G5 D) z. m+ }0 U
Internet Auto Reversion Update   ^' k/ ?: {- |/ h6 u1 Y# r2 L* v
版本自动升级 ( Q+ ~* C5 Z$ s/ J
Fill time % L  H9 {2 x& W
填充时间
  f. Z* Z( u/ O" X1 S! uPressure at fill/pack switchover ( R- ~2 E/ C) q7 s1 {' v3 U
填充/保压转换点压力   M5 B3 ?7 ^) w0 ]% m5 K) T
Temperature at flow front 0 H# \9 |& s3 e, y5 u3 D6 a6 _
流动前沿温度
9 o2 H3 T% j5 ~4 RBulk temperature
0 w5 |+ ?/ g* ^) ]0 }! Q厚度方向上的加权温度
5 ^" a$ L/ [5 `5 ~, f6 ]  @: yShear rate, bulk
" R; e3 d& X% t* e/ m, y& i# b% NBulk剪切速率
2 L1 T- {0 F1 m9 V( ?9 h6 y+ DPressure at injection location $ A. _5 _0 p3 z, B7 O
注塑点压力
1 T8 ?' A; g# k( p( @3 BVolume shrinkage at ejection
5 h( T( d' F4 t8 x- D7 ~顶出时体积收缩率 ; O8 `7 f9 j) i& R, L7 M3 K
Time to freeze 3 g+ a& h% S+ }1 b
冷凝时间
3 p7 R8 q0 ^' wFrozen layer fraction ! g, _& j2 y% d) i2 |5 {1 K. S& h) d
冷凝层因子
0 A; q# Z/ B- N% o6 G0 }6 POrientation at core ' h) E' ?' {4 n1 D5 r% A
型芯分子趋向
. p- h9 ?& }9 [9 W4 FOrientation at skin
# _; v  p1 ]- X  a. }( W4 s; O表层分子趋向
% j8 L1 f. k& r0 a3 uRecommended ram speed
) l3 Q# @" M! E6 ~: N8 q7 E% ]: }推荐螺杆速率
7 z% c8 c. [  W" G# H$ i/ d# bClamp force ' P0 C$ u5 e; [, V
锁模力
; \# B& z0 p2 N, J' ^! F0 R%short weight
1 P2 ]% z0 K, l  g0 ^0 k0 Y注塑重量百分比
" O2 B- y, [" z$ U9 jPressure
8 q; M1 E$ @7 F/ i+ V! P压力
% `% t5 L+ v9 h- g" DAverage velocity
! S! S. B- y9 x1 H" o* f% z平均速率 / v9 h+ ?# T/ c' s" ~: h% g. i$ I
Shear rate
+ B1 l' A, n3 n. H0 P: L剪切速率   N* {' a5 \9 b
Grow from ' c4 U& z4 j& W6 t5 V
成型材料来源浇口(多浇口) 6 ]; [  m8 O; a- |
Clamp force centric
' Z7 J7 E3 d% M  M; l锁模力质心
" X' `6 h+ I0 _Weld lines
* |$ ~7 m" j8 B+ i熔接线 , `% G5 u: z3 g# A+ h9 U9 _+ ?% I) @
Air traps
0 r# K1 q( N7 R. R: Y  C9 s8 G$ Q气穴 & Z/ J) C# }. x$ r+ ]1 ~! z$ l
Throughout : P9 p. T. `7 g, {
浇注系统流量 3 x) n& Q4 C/ V- _' |- [1 i
In-cavity residual stress in first principal direction
3 C0 ]- N# B6 [1 A( j" m5 i3 \1 w模腔内第一方向(分子趋向方向)的残余应力 8 S2 k3 N4 @) G! f# h$ ?
In-cavity residual stress in second principal direction
) Z- }' w0 o" W% D8 I模腔内第二方向(分子趋向方向)的残余应力 , X5 o, @) J  h. Q# F
Circuit coolant temperature ; |. j0 k0 z" ]5 a9 N
冷却剂温度 8 h# s( z8 x: w# w) o( x
Circuit flow rate
4 u, h# Z+ Q* X  L$ R冷却剂流速 5 [1 `  B& t4 M; k) Y
Circuit Reynolds number / `) n, r8 ~& u$ K
冷却剂雷诺兹指数 + s0 m$ c2 V$ s/ |  Q
Circuit metal temperature 4 c: H5 p- c& l/ U/ q2 ^
冷却管道温度
" k2 \! F3 V  k7 yTemperature (TOP), part
, M9 b' Q! S: |制件上表面温度
- c7 s- i) @& D5 F  M$ I. rTemperature at surface, cold runner
, L# E& U' }+ w+ Y, d冷却管道表面温度 8 p7 M' _. j" A6 ]2 U2 J1 g
Time to freeze, part " o" C" _8 x( k% b( y; d; x
制件冷凝时间 9 G5 |( d7 m9 s2 D
Time to freeze, cold runner ' x: j0 h; ]3 |  e4 e
冷却管道冷凝时间 1 ~: z1 |  K- X/ A7 ^& ]% ~- v
Temperature (bottom), part
, S1 M* u, g; A7 d9 ?制件下表面温度 ( l  l2 x) F) d+ \/ }
Temperature different, part ! G7 V; s8 v; C: l
制件温度差 ; u' J( \/ W. L3 p
Maximum temperature, part
8 G5 A7 @% y5 _. Q4 b制件最大温度
0 D8 W( L, `( ~3 K1 x" _/ U$ ^; bMaximum temperature, cold runner
# h0 Z. Q1 ]1 ~7 o冷却管道最大温度 7 m7 y. d2 G2 ]: Z
Average temperature, part 2 t7 ]# ^! p& J9 j
制件平均温度
' h; f: j- D9 ?, y4 S! zAverage temperature, cold runner
( q. a3 J4 w# c) s$ h+ h冷却管道平均温度
, I* h' f5 ^8 e/ T. sMaximum temperature position, part $ r8 z# h4 c& J) e3 Q
制件最大温度位置 7 G% [+ s9 ]4 V( J$ |4 `/ j- U' ]
Maximum temperature position, cold runner
& F  d3 a" n/ i0 B冷却管道最大温度位置 + ]* m. Q. H6 L3 Q
Temperature profile, part
) [5 ^/ X  g! d1 U& X* R1 E8 i) O制件温度曲线 5 L  Q5 @5 |" k9 u/ S
Temperature profile, cold runner
* X: H+ D2 E* g; k! }冷却管道温度曲线 1 N, x9 |2 U- q
Deflection, all effects: deflection 8 K% o! }% Z% U8 ?$ m0 n0 t
综合因素引起的总体偏差 2 \. X3 b  z" h$ C0 Q9 f% k
Deflection, all effects components ' A3 X& i; e! A
综合因素引起的X方向上的偏差
4 ^( V- b7 J5 b- ^/ L2 vDeflection, all effects components 5 j, M$ k" ^3 Z% J; W3 y; W
综合因素引起的Y方向上的偏差 ) E' m! N5 P8 |' m  J
Deflection, all effects components - W% f4 A# J8 P$ \& l
综合因素引起的Z方向上的偏差 4 g' r( a4 @3 u
Deflection, differential cooling % _( D1 J+ B! a' ]! m1 A
由冷却不均匀引起的偏差
7 S, x9 v. P: W8 E+ w1 x5 k5 G7 |Deflection, differential shrinkage
# Y& N9 `+ R" j9 z由收缩不均匀引起的偏差 9 b, e; I( }! M. Z7 X  o; r/ O+ @, K
Deflection, orientation effects
  ]' u1 h9 B; p" K9 L* h( y由分子趋向引起的偏差 ; n9 F; J1 e( ^  b+ g. k
Mode shape
& r9 G" x! A& R# K% i$ L6 x  q* x弯曲模式形状
7 Z8 [" v8 j* t% t5 |6 pMode shape, differential cooling
" a) s/ @  G4 D9 N9 Y  p' |由冷却不均匀引起的弯曲模式形状 3 \( L0 K0 Y. C- `; x
Mode shape, differential shrinkage 2 }9 ?6 P. F! J4 h
由收缩不均匀引起的弯曲模式形状
6 s) n- |" f2 w$ c% Y' s6 mMode shape, orientation effects
5 b/ A: b( d7 K: S. r! t由分子趋向引起的弯曲模式形状 + }/ d: c# r* Y# f) c; L& o+ ~
Average linear shrinkage 5 t6 g7 d* A; I1 o6 F' a$ u
平均线性收缩
4 x& C6 t8 {6 }) k* {* e( ?1 q7 rShrinkage check error
8 Q2 `3 O" A4 a' I1 _5 p收缩值检查
! E0 x  g" g& U% r9 X! x3 }Predicted error 4 m& f8 j* q( I/ {3 Q5 P& O' L! R
预测误差
, y: H* l0 V0 D8 d" K' g, Y/ X; jTotal error
; u" B# z; d0 q, C. U总误差 5 y5 {" a; h4 d6 x8 ]
Parallel shrinkage
- X! O+ N. }5 s. a+ A平行方向上的收缩
, T3 J* n, {" f; j% r- Y9 p2 _Perpendicular shrinkage ! R* l8 U9 R/ Q
垂直方向上收缩
5 q, @+ L5 ]% c; z9 X5 AX components of shrinkage 9 D, H/ C! D: o, J# y  m7 ?& a( C4 [
X方向上的收缩 6 G- f) B2 T  Z$ W* p. d& v
Y components of shrinkage ; u4 f' A5 P# x$ m" `: Y5 w
Y方向上的收缩
, T% O  f2 X* s, N, S% l& n, r- zZ components of shrinkage " F6 x8 h9 p* P5 f' F4 Y
Z方向上的收缩
! g; k, ^9 Q+ T& t4 vOptimization
" |# b* W; g3 I9 u: w最优化
: A6 Z2 G/ _  z7 d- f( A$ hBest gate location 3 o" W' _: y3 R  l9 X
最佳浇口位置
* [4 v- E5 l7 s2 VQuality 9 k& x6 J2 J# N* G9 h$ H
质量 ( z, b; ~5 l6 O' T% Y
Zone
" K$ e" Y- w4 o1 X! i- l! F成型工艺条件范围
+ E+ b6 Z5 l5 p; q- _Injection pressure
- @# B, A1 _& W0 _) m8 f注塑压力
/ P# ]  G* N, J6 d8 ]3 o; Z5 y* a# gClamp tonnage
; a. E2 M' l5 z% U3 w; E8 j锁模力吨位   ]4 g* s: ?+ a  @1 e
Cycle time 8 `3 k7 J. l) r9 {- m& a" M( H) ^
成型周期时间 / n6 V- s8 F& T. ?0 T( e
Fill time
% _: ]6 c; M1 F$ Z5 B填充时间
2 R, h8 F6 w8 v- @Part weight
# a) ~! T- j& j: M4 M制件压力
4 z: ^  n4 [& P0 G# o2 Q4 b5 DPressure (end of filling)
5 W) f# I: ~6 H: k, U8 @4 n% a填充结束时压力 : ?' V" x+ o# x. _# O2 ^
Flow front area vs. time / [" F4 V+ S1 i( ?. N
流动前沿区域与时间关系图 . \. {- m3 }1 j) }3 f
Ram position vs. time
, x. E4 j$ J$ e& W0 B# U! I螺杆位置与时间关系图
! R& ~$ }& d: D" V* G2 L4 \% bPercentage of part frozen vs. time
) E+ x+ \3 W; T9 m$ r制件冷凝百分比与时间关系图
6 a  u" Q( m- H+ }1 j/ X) w( H6 j! C* JInjection Molding 5 i8 E- L) y4 e0 e' n% X/ T5 ?( [
注塑成型
* v2 k' C+ E: @8 h. }Pressure 4 J# z2 R9 O3 F3 [" E6 Y
压力 0 J3 j$ e  X$ r" a1 t* ?1 p
Velocity Control
8 u! z- [' a# b9 |速度控制
) G& [2 K( e! R7 r6 mPressure Control 9 A4 R* F) m" N! ~
压力控制 8 H4 S  ~9 D$ \6 x, g  R0 m
Specific Material
- L# k! m' X1 D- r) q  G6 w* o指定材料 3 p1 D+ @/ B$ V* r
Manufacturer
& }) L/ W, w* Q/ c( [9 o# A生产商 + e) f- u( i5 U& C2 T. ^) C; n
Trade name
. |' V# ^, k: [* @" c# h商品名称
( h3 z  _9 D' B. SDetails
5 t8 ~- [# P: g5 e# G细节 . j. r2 t5 M" k3 L' I
Commonly used material
4 o- v8 x# i: Z# p9 X$ B常用材料 ( K) }/ J" y  l# R, M
Search criteria ) M' h, k3 \  L8 J1 `9 a
查找准则 ) c# k. v5 I: V: }3 k8 b9 p3 o
Search fields
3 H% L, C4 t( F0 W+ q) Z2 }7 k! W1 `+ Z查找范围 * y% H% x- q0 X: A, p& v4 t
Commercial name
* R0 @7 K  V* H# {6 j商业名称
( @" K8 x& U! r8 M2 j+ hDescription 1 J  Y) a' o, o# Q# s
描述
! ^4 g- A$ R. b/ g/ K. XRecommended processing
+ q+ j. c9 \3 J, {+ V+ r推荐成型工艺条件 ; s3 E1 u2 L1 c  c  ?' X- X/ ~
Archeological properties
) t7 f3 ^) A) m: h流变特性
0 Q$ R6 n( v/ \. ]0 _- _( K/ P! YThermal properties 7 S, ^8 C6 t% e: n; `% x) W6 E
热特性
1 B+ b$ z6 s. E4 W: ^" ~& T# K: b4 SPVT properties
' p0 X$ J! d: [! ^+ {3 |6 A2 ]9 p# {" I压力体积温度特性
3 M/ h$ U& {1 ]  q  Q1 z0 EMechanical properties
1 C6 `" X/ h" C  M机械特性 $ g" s, e, V- F( N7 |7 B- y
Shrinkage properties
  r6 w# @0 s4 O6 Z( E( n* F9 A' I收缩特性
0 ^$ R+ K4 f3 b) r- M6 DFiller properties 2 ^% o% [& @1 R+ L2 k- x
填充物特性 / O5 b: L/ B4 D3 z8 _$ B
Family name
& N/ g+ s; p* A% ]9 Q化合类型
3 X* T/ r: `+ @* D5 q8 o$ pManufacturer # [; M% |3 ~7 ^: u/ g& ^
生产厂家
7 f1 Q5 p5 I8 i& \. kMaterial structure , `6 s. U8 J6 b4 b
材料结构
1 c" D: p# `4 ~Amorphous ; A6 \* J7 d: Z6 b  l3 u  `8 \( ~4 F* }
非结晶化合物
, [! \2 _7 t) I/ S! `Data source
0 K/ O7 G4 f0 C3 c, b数据来源 7 }9 f$ m+ {+ L# A# d# X. L
Last modified time / k# N8 ?+ G2 T( R
最后一次修改时间   Z% E/ S1 t6 ]
Data status $ {9 F$ ^5 m, i8 Y
数据状态 ' @6 ?# W6 \, A9 D, n/ Z3 o
Material ID
; f1 L2 s/ U5 s+ t* B$ I& W2 }0 P. Z* J材料编号 : w5 S8 s" G) T
Grade code % I) O$ `- z& j& n6 e" c4 H
等级代码
! P4 L5 `. |  `. PSupplier code
& x6 l+ A6 B4 m* h, j6 k0 e供应商代码 ; S+ }$ ]# _0 n, K5 ^
Mold Temperature
  N, Y$ b, f6 P& e6 V1 J推荐模具温度
: R4 v0 Z6 o+ Q% L* mMelt Temperature
' p- `9 N, h3 E. R* L4 c/ h推荐熔体温度 ( Q  k: x% I( `- ?( S0 ]# p0 Y5 q
Mold Temperature range
3 [  c# m9 P  u1 R' N7 I8 h模具温度范围 + P& H2 w! |8 D! w4 M1 s3 n% m7 _
Melt Temperature range
# F1 r7 P' q6 B0 [# Y熔体温度范围
) u5 e, V, h- T' f7 R& l; O9 _! S7 aAbsolute maximum melt Temperature ! E  x5 R6 ?' H4 e- f7 Z
熔体温度绝对最大值 * D) C3 C* |" e  {) k2 z; g
Ejection Temperature " q  g: k& y  R/ q' P9 N6 `
顶出温度
' Y1 K1 L/ ?/ x( ^/ gMaximum shear stress
' m( G" L, I8 c" C3 T5 Y, W0 `5 v最大剪切应力
# j% C. U* t+ v* P+ rMaximum shear rate % J% h3 [) }# @5 w! G
最大剪切速率
0 z2 ?$ b* d* Y: i7 a/ {$ WDefault viscosity model 2 p/ p! h2 ]' ]! ]' N
粘度模型
. X9 o1 ?! h  `: S8 C3 BSpecific heat data
7 ?4 F& S! L& t比热数据
. B5 H/ c5 H) bVolume
3 F4 ?; y% V* _- R1 q9 H; i3 b比容
5 p# ]: a  Y$ [  v: nMelt density / \! |/ x& |1 ]
熔体密度
- }8 T2 }' }! Z+ z8 l; USolid density
  V1 _( J' z& C; T固体密度
! L  B+ X- T8 gSpecific heat " e5 P  D& L% J
比热 5 {0 F' b3 j  m/ h" z2 p1 d
Weight% " S8 ]8 A$ q2 e8 q6 y$ ^! P6 a9 H
重量百分比 " a: @& }+ v0 D1 P  E) y. [( Y
Density
4 {6 O2 m  w' J7 ?, a密度 * [9 I. y$ A' J# @2 s+ ?; S( T
Mechanical properties data
( x) q3 u! d7 x0 g( K: g机械属性数据
& H( J- _5 X4 e3 y  Q% S1 dCoefficient of thermal expansion data
: D; H4 h+ `" }5 h# {$ |  M热扩散系数数据 9 U. _+ i; {0 n
Tensile strength data
1 ~# ?7 W( x3 ?/ Q- B  I# ^7 D+ D抗张强度数据 - o4 T+ |- ~1 \( i% @4 L9 ^" b5 y
Surface Appearance
% R& ]* s1 E6 T* Z) B, J2 q( ^外观 & f, r* t6 q+ z8 G# X- ]; A* j+ T
Glossiness/gloss finish
9 J4 [$ X6 D$ Q3 b, V光洁度
1 z" ~1 [9 L" [% s, d4 o! S4 lMatt finish/matt surface
! q5 @8 \- z/ ~/ s毛面   {, ^0 R; P. j4 k1 n5 b
Glass fiber rich surface/glass emergence on the surface 7 r' M  G8 I6 _! k7 x8 @5 r0 |' s
玻纤外露
) J# [+ W) @9 |! `6 |  [; wBlooming/surface blooming 0 j" V0 B4 x' T2 f' m9 L
表面析出 ; H/ W# V4 F% s$ a
White patches on surface
  I* L: }% a3 g! j表面白斑 & s5 T- g+ v+ s
Silver marks/silver streak 2 C2 y3 u. B4 {; l* a& p
银纹 . n  ]) \0 o& y# ^4 I) O& t! Z
Splay mark
' n5 x! q9 r* h) ~水纹 5 e. v: |4 b  |$ }8 t& ^
Flow mark
  ~3 j2 E; }" x# a3 m& l流纹 ; ?/ e: W- V* y% a/ I% R
Brittle/brittleness
' h3 x  j% @. f脆性
/ c3 m4 C0 y( f; uBubbles/trapped gas 3 F, p5 \6 w/ u
气泡
5 {$ K; \3 O: ]/ VVoid
0 N  u/ b$ [; G  O$ @' z6 X6 K
  U( y+ M0 V# i+ h/ ], mBurn marks
5 ~4 e0 L, X+ P. k$ s1 n烧伤 % M8 e8 {! v/ s" @+ `- }; e
FR failed   E( U* [$ N" r  q
阻燃不合格 7 m! ~9 S5 t  i5 @( s6 u- G
Flame rating V-2
3 g# |/ k$ _! H, l" G  [% T3 D% Z阻燃V-2
6 |1 \8 c% i) M( }* n- N; kPoor dispersion
; P" \# g3 W( h. ?分散不好 ; e8 X7 t; Z3 K. [6 A& o
FR/PTFE …agglomerates etc 5 v+ l. T) w1 L. b2 ^8 I2 Y
阻燃剂/PTFE…结块
' h( w4 O$ ^" H0 i2 ZPellet porous
, }' r) c/ [6 u' [3 D) @粒子不密,成团多孔的 2 M* N# [( a" L
Low impact/tensile etc
* a  e! ]6 v% \2 \- k物理性能低
2 t; `% `) K/ \. l! }High flow/filler content etc & k; |' H. i/ R6 w# @3 \7 g; p
流动性/填充…过高
! _( b+ F& R# A4 R+ fLongs/fines/doubles ! o, o; C( @+ W4 a  P
长粒/碎屑/连粒 3 Y- ?+ z! j1 v) `, F
Poor cut
* H$ u+ o) b! K6 `6 F/ D; @粒形不好
( W$ d, V/ y0 v! s1 B3 u+ m/ GBristle/voids
! _2 U: y0 u. g8 v# q% I表面有小气泡/孔
3 C( R8 R1 U+ }! U) F5 vGlass bundles ) Q7 J  w! G0 ?' F8 R: M9 X1 U
玻纤结团 2 n0 H6 O1 ~2 O7 f) W5 y
Product was rejected due to / T7 |5 z3 U# M: f8 K, o
产品不能接受因为…
6 g# o8 \1 g0 V8 R; a4 ZHigh moisture level
+ r+ B" {2 k& f  e2 j: M1 I高水分 " r, V- y7 V& s& z# x7 x; J
Warpage/warped
" ?( O8 p. ^: P# z$ N翘曲 & [% I8 b0 U, S" j/ x" Y3 R
Shrinkage/shrink
* c2 b8 M+ r$ P' C: h收缩 4 M7 N) z' {4 h# j0 r' O
Sink marks + o# i* G/ S/ L: t# R' x& n+ U
缩影
) r# C% `% Q9 S9 E8 cShort shot/short molding 0 a: @5 r% u% F1 N$ X* F
打不满 3 `0 ~# M% ^8 i) A" x
Distortion
* W9 K- b& _& _% u1 m变形 % Z' m% t% b$ p
Over dimension ( V9 {3 v' J7 e1 V+ r5 q9 }
尺寸过大 + c8 d- L7 R7 U7 e* ?- y, S0 C
Under dimension ( T2 x6 O  P- ~
尺寸过小
$ }5 u0 K$ K$ t1 d6 H! a3 SFlashing
: \. T2 G. X+ b) ^. q; ~飞边
  D( p& H8 O5 y1 U' E! m4 |6 DDiscoloration 5 i7 J4 ], B7 g. q/ ?/ K& _. n5 d
变色 - u5 Y9 M+ [/ B' o( n
Off color 7 I! [1 {1 Y7 s5 S- y+ P4 D
颜色差异
" A4 I' D( R- [% u9 B: UFlow rate
6 q! h: O/ ?+ F  h2 e* W3 g流动率
  [( R0 j) u+ j. T7 _/ @+ i& NViscous
5 V1 Q. o1 {2 ?7 P; o/ r
6 g# J' g) P  p' J9 P; l+ v9 m3 BHigh flow : V6 v4 V1 a& r& V. `( }2 b
高流动 9 y9 m% ~  S# V3 M7 A
Low flow 2 x& N: A/ c1 S5 n+ G
低流动 , p4 F! v4 ^8 e" \$ r- t% U
Sticky
" g2 A; \- g: h+ e2 C4 y, q" ~
% o1 a* G8 x" w7 @Mold release
; q: _! k4 o% t7 [脱模 . X6 f2 H" v# b9 X& l. f* v
Antioxidant
& A4 h/ o7 I+ L9 ]! R  a5 d( ?5 [抗氧剂
; a5 W1 F/ J! l( w8 DFlame retardant agent
7 t; E) j7 ~$ w  h  l阻燃剂 9 \6 P! }+ w* T8 L
Heat stabilizer : u6 e5 W6 m; p
热稳定剂
; s1 Q) X: g0 ^6 R/ Z+ p) G" X% R( o" o4 hChopped glass fiber ) X% i6 q0 w: `% @8 X( l
短切玻纤
) \+ D) w* n' m- o: ZRoving glass fiber
' c' A0 g( s% P) K5 E( M粗纱/长玻纤
- A. o" d8 T4 F  J3 IGlass beads : N+ L' R2 I( U: O" I1 Z, Y5 ^
玻璃微珠 0 Q* ]9 g7 C' q2 J
Milled fiber 6 `  a5 E& u3 H( |
碾磨纤维
, `8 z3 Q! c. N; g" l. d$ wMolybdenum disulfide/moly/MoS2 - l! ?# N3 l6 u' j; n% ?
二硫化钼
" Z3 X: M$ ]8 D* \  i0 t# PColorant
: b% T% \) r: ^$ P) ~着色剂
' R- \+ Q1 u$ B# v# S5 qPigment " V; G8 G- c# c* H
颜料 8 s! H. X" T1 w( B- R
Dye
! s$ m7 v( n) k" j, z+ ^染料 . N5 L: M4 o0 P6 I
Accepted product specification
% u8 V$ i9 h4 G6 Z& l接受产品规格
6 F2 _5 A% J5 f* Q" J9 b! z" K. ~Approved our product 1 k9 l  i! j! C
认可我们的产品 ( x! ?' w! J1 B+ `2 N. E
Re-set spec
; t. ^$ E0 F: N& {$ B/ }6 m重新定标准
2 b5 Z& z6 [( \- @, J8 HAdd in extra …
7 U4 G- `! t" K! v( j" G添加多一点…
- w1 U  F8 ]: T1 p! d0 m# d) G) fReduced … content 6 b9 l: b% @4 y% f
减少…含量 . |& n4 i0 I5 r
Dropped/reduced … by x% " @8 a/ t, n' ?( g
减少…含量…% 6 @/ }3 Q6 C( u* D5 x5 ]
Confirmed color standard
0 {$ h6 P$ ]5 F8 _* V0 ^# \确认颜色标准 1 ?. V( U8 Q  f
Approved color standard 4 s0 P5 T0 l, \. m' T) J
认可颜色标准
% x  @& q6 k1 q2 F5 URe-confirmed color standard
/ G' u: T7 G( I! e# J* l8 z重新确认颜色标准
. v$ c& ]2 d$ D3 q9 J% M- lQualified our product
# D! ]2 {+ ]  b- k7 C0 {  b% X认可我们的产品
0 |6 T* p8 ^! I: N/ w- Z" hUndergoing heat aging test ' d' R0 x8 u, b$ L5 W) v
在做热老化实验
8 |! }$ I4 u9 L# C; x; J- o8 pProduct is under testing 1 K4 y4 J4 [% T7 V( [* D0 g' B
产品在测试当中 , v- s1 v! A% M2 e* Q( H" S: I2 D
Received first order & D: k3 R7 j! [3 {( {% J* U! K: m
接了第一个定单 4 R+ o% }% u9 V) Z# u
Expected to finish by … ' p$ T* Q0 e* h1 c2 v* t
预计在…完成 $ T* O: C$ y: S# M& y! l) T: w
Expected order is xMT 7 z7 P# }4 }# m4 R+ U/ E
预计定单量…吨 ( G" m2 w3 a+ D
Estimated annual/monthly consumption
0 O$ M0 g1 d1 S预计年/月用量

打赏列表共打赏了0次

cry
还木有人打赏~
发表于 2010-1-12 13:02 | 显示全部楼层
不错!我顶你!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-9 00:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献  支持
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-12 13:18 | 显示全部楼层
好长一个帖!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-12 22:06 | 显示全部楼层
多谢楼主。记下,输到金山里
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-20 14:09 | 显示全部楼层
顶起,不错不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 23:13 | 显示全部楼层
楼主心很细
[发帖人品]: 模具行业的行动者 大客户 获奖,大客户 获取模具行业好评,奖励 3 G币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 17:30 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号

UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛

Powered by ug网 X3.3 © 2005-2018

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号

GMT+8, 2018-3-22 14:09 , Processed in 0.418953 second(s), 29 queries , Gzip On, XCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表