QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

UG

快捷导航
凯模模具
查看: 2324|回复: 7

[分享] Moldflow常用英语

[复制链接]
发表于 2010-1-4 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得好就顶我一下!) q' M$ V3 v: c( E) V* X9 \2 B
Packing 5 q( h8 X- m( I# Y
保压 5 g2 a& k3 X. u
Cooling Time * B; A2 N7 T- O3 u
冷却时间
- B- `. z  h) g. M+ ?Packing profile
8 I* ]) Y& R$ C保压曲线 5 u1 H* m9 d: p, y$ R
Injection Molding
: a3 m; F0 t  _, g& o! S注塑成型 ' L5 q( D2 {# b7 a
Short Shots 3 V% z+ h: {* @, u8 ~
短射 * d- X& I7 t8 Z) T" m: W3 @
Burn mark 6 P" D0 W, k/ W
焦痕
  u3 x6 N7 D5 ^6 m8 J7 v& K3 q+ {6 @Over-pack
3 R1 a9 k2 R0 w9 d3 f6 x; ^过保压
, `* u! @6 K* _! o# d; S3 J" VProject
& P5 Z8 C% j. s( f# f' g工程项目
' a) u5 f# Y! m- o$ D7 _$ KStudy
" a- E6 f- T/ A  f8 i案例
8 [2 I: u0 }* YImport : O5 f" T4 ~+ K% G
导入
8 d* x5 R9 n- N( E! tAspect patio
5 z) q# K; p3 E- k: @' `3 U纵横比 6 l4 `& R  Y/ J
Overlapping Elements
6 [  ^. W1 {! F. ]) u重叠单元 " j, _# X0 }5 j2 J  S) i
Connectivity
6 |0 _6 I9 b- J连通性 # P: `; X& E" ]: W, V2 p* l
Free edge 6 E! E  U0 P; |% v. ^
自由边 3 }3 X5 v3 n2 W1 H4 Y4 O
Non-manifold edge $ T' O4 B" v& ^9 c$ n( w9 \
无交叠边
5 P, ~& j3 K/ \! d, k+ e! @, _Thickness
# E- y! X' t% L6 Q; T* G厚度
' \! T+ B% x1 iOccurrence number
0 U$ [% R3 x; ^, P9 ~0 F出现次数
5 A+ v$ J4 a- B( zFlow
8 q$ k# A6 T& \3 P: d7 A流动 0 z9 |0 G& c$ E4 j) h* j" j% s) n
Cool # C, s; |2 g! t3 g
冷却 - o3 e" K* X7 x9 A: ?- s
Gate location
7 a5 _+ Y0 b: H6 D; ^4 o. N浇口位置 0 c$ Q! t: i- A1 ^3 y
Mold temperature ! W; D% {( [7 C/ {9 u
模具温度
( u& b6 {4 q! v) rNew project
  S/ Z( p0 Q6 m) z! B$ T创建新项目
$ K. t+ _2 m( O( K- `0 AExport + ]; `% t' m2 n6 U& s) S0 Z  r
导出
# X9 |# s  H# S6 r  w% r6 w% k& sOrganize project
7 ?# x  t& I2 R( A& w/ C, X项目组织 - v9 [: `' \4 K3 B: C4 e
Compact project
" d8 Q* S, I7 {  q% _) i7 \) o- H8 g压缩项目 ; W7 [% Y7 Y% s7 i: ^
Preference ( q: D! n- x, U1 v, i0 n4 Y' v% y5 X6 W
参数选择 * {8 d4 ]+ K6 ~9 |' I
Undo
0 e' d& a+ `1 `% x# L% S撤销操作
# i: N0 R  A5 \$ s- @; Z! V, b8 `Redo 7 ]' S; F3 _7 b" l% R
重复操作
3 p  ]& P! V5 X7 S7 fActive history
* G$ V) a# t! R& U/ x1 w7 W3 J活动历史
' k- t3 v% [, X$ DExpanding selection ) H2 y" h  T% {. i0 n
扩展选择 8 P5 {6 m# }) e
Banding selection : ~; J2 L  C$ V8 Y" U
框选 ( `2 w4 u9 x1 D, R  y- v
Inclosing items only $ G; r, a) v$ q7 H
选择被框选单元 双面部分
" S7 W9 V7 G, ]1 }' JFacing items only ! m9 x( v6 f: X1 {% Y- W3 i' ^3 t; K- @
选择被框选单元 面对用户的部分 ( r( n9 a+ K+ r% T0 A. e8 S3 U6 r) P: ]
Study notes
, O" O# k" I3 p% @2 R: s* \案例记事本
9 m; U, R' F! K. t) E4 ZCopy image to clipboard , S# o6 r4 [5 k
复制图片到剪贴板
( P9 K" W* d" a% ?- s+ LSave image to file
* y  {; R* q" d: G保存图片为一个文件 7 F2 d! m! k5 L" N' V, n" o
Save Animation to file
3 |* E4 C# _8 Y( m1 A% _3 Q保存动画为一个文件 3 D2 C' ]; A1 h3 \' S/ g, |7 O
Properties $ z4 W$ T8 t& h- C9 }
属性
% h' D( z1 B6 T3 fAssign property 3 D0 D# }& V; }; c/ d+ `/ P
指定属性 ! d: O1 X/ P1 B, o' G( ~
Remove unused properties
0 j4 H* Z: R, V' m0 j删除无用属性
' L' u& B! J8 o: TStandard ! C2 W/ i  ?( w4 [# d2 `
标准
! ]( S9 A3 c* B! v- Z  hViewer " X5 {/ R# L5 W' q& L0 G2 K
视图工具条
. P% I) C3 J& w2 e- e4 EAnimation
, n3 n1 u: f; b. y) O& n, P动画
6 ?4 r& k2 i+ ]  DSelection 4 X4 P; ]9 T3 u( s6 A. U" I
选择工具条
& b6 {: ?) V8 W' }Analysis ' Q. u* M: h! X6 k
分析
* r0 `0 ]* k  P+ @$ P' z1 ^* J, EViewpoint
- R* U( A' U/ B1 J+ o视点 , s# r: u* ?8 Q2 V7 i: z
Precision view   p( g* V8 f+ V9 |
精密查看 & _  D- U" m! L6 E7 w7 `6 X# N
Modeling
! E+ E9 Y# A0 n$ O建模工具条 - m9 K4 L9 n' C4 M) J
Mesh manipulation
7 l) U7 L7 T: b* \2 ~/ d3 G网格操作工具条
) N7 n+ D! ^! [3 s$ X, eMacro + m" A, A1 Z! p) r
宏命令
7 Y! \! M7 ^1 n0 JCustomize ' O' [$ q& J+ d) o/ k' S
用户自定义
- K  T0 W( [' ~* Q& P/ J( dStatus bar 1 W6 X) @% U, B: d
状态栏 " V2 H+ L, ?- ]2 F( e/ w1 f( }
Projects & `2 a7 K0 C% z
项目管理区
6 t( Z! ~# n2 b6 I. w$ hStudy tasks
& v3 k6 a9 _- N- H  X6 d* D' g) i案例浏览区
  S8 t, ^9 m4 cLayers 3 ?. r4 k( o8 p" s
. h+ s- L" p7 v. U! N, ~5 s3 @
Command line : I+ G. T& E) g- b
命令行 0 Z$ _& y4 B8 D% I5 G5 ^2 [( r% k
Model display
9 O2 N3 b* H. e显示模型
. |- j+ z0 ^, tDefault display ( K1 r# g' v/ Q& l
默认显示
1 r, ^, _  c  u3 U1 q8 M: eLock all views 1 q, C$ V1 v) y* F; a/ M
锁定所有视图
8 H" {) d6 @) _4 a. a0 Z- L& l  Q3 QUnlock all views ( F3 ]4 ~4 U5 _9 I
解锁所有视图
# k' u+ v' v+ v% ~& j: OCreate nodes ' R2 T* f" t# m. m' y
创建节点 6 e7 d8 K+ i4 U2 a) s6 A
Create curves
- p" b" j6 L) r: C  k* {创建曲线 ' A2 p. @. ]! W) U9 f
Create regions
% i7 ]2 I6 ?& N; G创建面 / p4 V1 H' l# x  a9 y9 ~
Create inserts
& ]0 |* T- Q5 X8 C' N4 y创建嵌件
& |# g# t" d" {$ D# D3 N0 ^Local coordinate system % y! f& b9 W& t
用户坐标系
6 X' T! \% Y9 b+ [; q; _Modeling plane
2 u- n% Q3 M, J建模平面 ) p6 ~* d, J  I* ^/ D
Define LCS
6 h: S' V- m8 h! A, s+ i' `定义LCS 7 A( m" y2 H5 j
Activate as LCS % X" T7 e7 _- \9 A
激活LCS 4 d6 ^7 E1 B! m) g  U
Activate as modeling plane
* f# w1 F2 e- n# f' u, f激活并作为建模平面
4 t, h, ^2 `/ qQuery entities / u5 A! B- {: p0 A
查询实体 $ v5 d/ P  I, ^. L
Cavity duplication wizard
( N" ~+ {6 y4 o# W$ @: j( `模腔复制向导
) _6 @: b" D: W6 y5 |Runner system wizard
; H! W( h8 c6 m浇注系统创建向导
1 W& a( d2 y9 d' M+ rCooling circuit wizard
2 q, v3 C) F0 P9 H8 ^" T6 G冷却管道创建向导 ; C% E# c  m! p+ c" V0 S
Mold surface Wizard
  ~* |9 K4 o0 h0 `$ F模具表面创建向导 & [8 ]: b- d" v4 W! m6 ]- i8 h
Check surface connectivity 7 }; F3 ~8 D8 W, n0 m
检查表面连通性 ! \. \% p* Z: Z& ~$ [6 \( i
Generate mesh
1 a+ v3 Z4 R1 B7 B0 \生成网格 ; L7 z4 _. L: L2 l+ s9 \8 y6 f6 h
Create triangles * l) T  D+ w& O; p4 y5 e7 S' n! o$ u
创建三角形单元 9 M; F: F* O' E6 x( q& g4 I
Create beam
) B- p  s* `( Q8 E* W% X创建一维单元
: G/ N* k# F3 d! F5 GMesh tool
7 t4 H1 |8 ]4 Y9 Q' i0 t网格工具 - ?# t0 r4 p! s; i* Z) W: ]7 Y
Orient all / P5 `3 b8 R! u1 y
统一网格趋向
3 K- ?# g7 _- m6 C' o& |Show diagnostics
, L; I  z; S+ L# M  l8 o显示诊断结果 7 w* ~( \6 k3 _6 G- }$ b
Aspect ratio 7 h! N+ z: z$ A* W0 g/ D( ], z/ W
纵横比诊断 0 G6 p* P% f( ~: s& L. @6 Z8 n
Overlapping elements
$ K3 r/ g, `$ Q+ y; k重叠单元诊断 ( ~! K  L5 f9 T4 s# c+ P- b% P3 z
Orientation
' t0 R# N7 q+ }) y3 k- ?! F- ]网格趋向诊断 ' B3 `# ?+ a4 c
Connectivity " [0 B8 m1 l' C- W  o! A6 j' {9 H
连通性诊断
, G" K" f7 F& J2 J; M9 I/ SFree edges 5 d7 E; w! T- s, D6 ^7 Z0 \# ~6 h
自由边诊断 , Z. U3 |3 y4 b5 P8 p3 e0 \
Thickness   Y3 f3 c; V9 g- s
厚度诊断 . s1 o6 Z( a: D# I+ y7 Y5 m
Occurrence number
$ e/ o! f  f' D4 J" u( c出现次数诊断 / A6 T0 Y8 s+ \. X/ T# H0 U
Fusion mesh match
- e& R+ Y0 r3 A8 Lfusion网格匹配诊断
# ~# x+ y, F: C& ^. ]. jMesh statistics
! Y. y1 ^" u  V网格信息统计 ; o( J3 U1 ~5 R( k/ I
Set molding process
) U; e( c3 o0 P" ~% n& Y$ U0 R, L设置成型工艺方式 9 W( `9 q$ u! d, \8 ^" [, u# N
Thermal plastics injection molding
4 O# s) M) {% A$ X* b8 K热塑性塑料注塑成型
' ^! z# R+ U0 E2 h7 z/ dGas-assisted injection molding 1 K8 P: p+ f; l( N2 M
气体辅助注塑成型
' q  ?7 w; O9 x, K: A) t8 ^Co-injection molding ! e8 f+ N% o) ], i
联合注塑成型 5 h$ R$ C' H8 ~- J1 e
Injection-compress molding
& [' l; q4 W2 q) a' N4 F注塑-压缩成型
; i' d& e1 d6 U/ p& q* ?) }4 k  pReactive molding
- x- _& d4 V+ p% z0 ?6 R5 @4 p反应成型 ! o/ K. Y$ X: n6 N) Z- D
Microchip encapsulation
* y7 Q2 g; ^* Y, _  r1 O+ a$ B芯片封装 4 `3 U! d/ R; P) `# ~
Underflow encapsulation
# a) E" e$ c( o( g6 M- c芯片倒装 - h' ?- I: l4 \# W6 _9 {
Multiple-barrel reactive molding
  T/ `' D3 B* V% [多料筒反应成型 : {: i& E$ H# J9 [& U" c5 @; U
Set analysis sequence
* l- b, P7 t7 y, @6 T0 ^设定分析次序
+ Z# p# F) n# ?9 N1 ]Molding windows & }! b" t1 T5 n! F9 T- Q1 l; B' l
工艺窗口 . y+ E6 J* l' |- J2 a5 D+ E
Gate location ! R7 }/ m8 N0 y! R
浇口位置 ! E" V  Z( H! N0 F, R# b: t' E
Select material
& e  h& T' T$ \" y选择材质
  {$ A1 \( k) ~+ R$ s* o# |( h. QProcess setting wizard 3 I) x* u- F3 B: M) n, e5 _
工艺条件设置向导
- c/ S5 f2 |4 k2 a# DSet injection locations 4 Z- Q" z% E& h
设置注塑口位置 ' D, o" u, g; s3 H7 R
Set coolant inlets
) i% y) s: l5 j* w+ d2 C2 O设置冷却机入口
, B0 h# W8 w4 @2 K& v( ?. N- CSet critical dimension # _1 ]9 p* q( \0 x* f, t  n# F% ~
设置关键尺寸 ) z: I# }( }; \7 F* I3 ?
Set constraints
% k2 g% D# T2 M3 `1 [3 [& E4 U1 R设置约束
9 ?" p7 ?: f9 H3 LSet loads
$ d: z3 e! K* p0 }  \& {5 C4 r设置负载 , T( `0 q( `- T* u( K: n& X* R/ K
Analyze now . a' I( J$ d( J
开始分析 1 k& i- N& T2 j( q( N8 t6 v! s
Job manager
. _1 J( _, Z1 ~/ o工作管理
8 v$ k! v+ L+ g1 X# U) vCreate new plots : N# K/ W& b4 b$ `7 |4 \& D9 M
创建新的结果图
4 l$ E: @5 Q  X0 e! k' S$ gPlot properties
. \, t8 D* ^* j7 n& ~( p  K. O结果图属性   }& l: I& ?! }! ?, `( |
Query result
5 f; B" j% b; J* z% {查询结果
* T" j3 s- U5 C, q7 {) x5 m, EPlot notes
4 l' j  W2 d% D/ E$ _* P! C结果图文本 # f3 {, y4 t; V
Define anchor plane
, ~8 f/ b: S( a) L定义锚图 ( k" F  l3 E! D- N: M1 B. F
Delete anchor plane 9 q6 Y/ R: J9 g0 a% M1 C# \
删除锚图
/ I5 m4 P+ Y3 x1 `# _1 pSave gobble plot properties - n, }# F- ?- X% N% f
保存全部结果图
: H0 A$ F) ]6 G3 A3 E+ p: m. C& I9 mSave properties of current plot as default 1 n$ k" ~1 m9 P4 @% \9 @" F
保存当前结果图属性为默认值
1 N9 ?" K6 s& V. E8 ^9 F' n) sSave XY plot curve data
- g% d) z6 J7 W2 [& j9 t保存XY结果曲线数据
. j7 A7 Y- b0 p2 b+ N2 {, nGenerate report wizard
# u, b- _( w$ F6 p报告创建向导
: j3 R  ^' s7 F1 c8 e/ _Add cover paper
! m6 U, B. B) D" X添加封面
0 p/ e1 U8 M2 qAdd image
7 H6 d+ F& O9 J添加图片 # y" _/ O! H* Z
Add animation
9 f! A0 X0 R  `0 h( Q添加动画 " C: A6 g. z- A) Z
Add text
3 W4 r# ?5 `; D- d0 S5 d添加文本
+ ^3 a/ _% X. `; e# ^View in Brower
' h* D6 h3 t5 |, j+ b在浏览器中查看
- [, H3 c( V$ I3 gNew personal database
7 T' v- l* u! g% Q4 p! j3 L' h创建新的个人数据库 7 k" G7 J6 G6 C" _1 o0 w- S
Edit personal database
& b/ d! N4 z7 ~1 l5 ]! T( _编辑个人数据库
  N6 K6 e% F- y$ t6 c7 TSearch database   {6 _4 Y* R# @. U% C3 k- ?
查找数据库 0 Y; b5 @' ?( {2 ]  K- `
Edit default properties database ) }% n, Y* X- z7 I/ t' {9 ~+ X2 K
编辑数据库默认属性
, Z$ e5 d3 G5 ^3 q6 RImport legacy moldflow database & k- n. a; m& A) ?5 j7 Y# n+ p
导入老版本Moldflow数据库 : C" L+ g4 z5 l5 {$ |+ B" n2 [
Import legacy C-mold database - Y" _1 k+ L' k4 k
导入老版本C-mold数据库 . @2 O1 b8 U9 M& i) M3 p
Start macro recording
8 c+ c/ e5 N. Z开始记录宏命令 ) v: J* z& p' ]7 D$ B+ f% h
Stop macro recording # u, C. {" g. J. C+ K! k
停止记录宏命令
: G# z- @( F1 x& M# S. ?2 _Play macro
( [6 M# `. I  c* O* p6 o执行宏命令
0 b' B1 W/ G0 J. gNew window
. F! D9 D8 K" l/ {打开一个新窗口
% p, v, u, f- E* v0 J3 ~Cascade 8 w6 ?% h, q  u
层叠显示   o7 Q) Z% ^* [% Q" N
Title 2 b6 M; ]9 D$ U1 [$ W4 T+ [6 M1 f
按标题显示
% h# L2 O  E5 K# N/ wArrange icons
: N/ {7 n3 D: ?( r排列图标 2 f7 `/ h' o0 Q6 E5 K( C3 }) i
Split + M4 `+ d- X' Z
四分显示 # `8 k' k1 w4 X$ \; H6 p1 d: y
Search help $ v! s+ B7 q; l8 G. k8 o8 W
搜索帮助 3 S" d+ B8 x1 x
Keyboard shortcut
( f8 v6 Z; s2 E6 P% z/ t键盘快捷键 - R* Z- I8 T) b% O6 B
Tutorials
$ K8 i8 }6 i8 o3 I8 W% V帮助指南
$ U! k* U' g$ i" nAbout Moldflow Plastics Insight
) k& T9 J& z6 V" h# L+ S' \关于MPI  
/ b! l2 @4 H- O+ iMoldflow Homepage
( p3 ?" m9 u  }8 y" K( VMoldflow网站
* h0 {9 J! Y( E5 i6 `Moldflow Community Center
' p  S& }$ @' K2 u- y0 vMoldflow交流中心
" d4 `1 H' W4 o& U5 P7 |% IInternet Auto Reversion Update
& s- h. @# o. e$ p6 F/ w$ |版本自动升级
3 B5 R  p2 O, U) L  fFill time 0 f4 _  e/ P9 i: E. z
填充时间 5 _3 t+ f# l  S  x. x' I
Pressure at fill/pack switchover
3 @$ k, @* x( H" k& U! a7 @8 Y- D, i填充/保压转换点压力 / \  A  _8 W6 T
Temperature at flow front
& g. `5 o+ \1 }' m0 X1 |流动前沿温度 , K, N$ z0 e+ E1 V! F0 ^( ]6 h
Bulk temperature
3 V4 r# {2 c4 P厚度方向上的加权温度
& N5 ]$ s4 x, v% TShear rate, bulk & |5 S3 A: s) ?2 w% N$ C* R
Bulk剪切速率
# \; K* A9 `1 _+ G) EPressure at injection location
8 g5 R4 {. R8 V9 T注塑点压力
# S$ r3 V; F1 G5 x4 oVolume shrinkage at ejection
1 ?9 s. z; }; h8 ?5 h, m顶出时体积收缩率 # B4 Y% w- l- H% }* y2 P
Time to freeze
, G% ^! S' H1 o" y% k2 k& {; m3 J冷凝时间 / v9 H  k1 ^3 C1 m/ s7 o
Frozen layer fraction - e5 {0 `2 ~# q
冷凝层因子 : ]1 s% x# d3 N* e3 h9 y
Orientation at core
" l; K/ q3 N. |0 y, i! a/ [型芯分子趋向
. D3 [9 Y# Z4 ^5 p+ k2 S7 [/ mOrientation at skin : B2 D6 O/ z7 T4 j6 V. a0 ^6 G3 N
表层分子趋向
3 z0 H, T# V& jRecommended ram speed 4 j) [1 R% x3 m2 @
推荐螺杆速率 0 c. ^- w' `) s! I/ s/ O
Clamp force
' ^2 p! T( O) B- U, v7 i锁模力 9 L; s% K4 E. q( P5 p/ F
%short weight
$ M, K5 o3 _, }; O0 {4 R5 J注塑重量百分比 2 n* u8 Q- `7 T9 o. M" _9 ?9 l, y6 A
Pressure
* H$ D, X  Q  N# I* V. p压力 ! H* J( U1 {% `/ M! A- ]
Average velocity
* S8 n/ {1 _" Z9 V9 i+ M平均速率
7 i- \, |3 Y& u6 t. SShear rate " }6 e& m( f0 ]- f! `1 E% K
剪切速率 % n) y/ G' X4 v+ B! B% X: y
Grow from
( ]' _; c( U  Q: j; c7 A0 l成型材料来源浇口(多浇口)
0 t; k  F5 G" N% P) VClamp force centric
: c3 Q" _8 q& y锁模力质心 , I, N8 l1 j) c
Weld lines ! r4 a+ f3 `- {. x# y" V* {
熔接线
3 r! A  [3 F& \) s3 FAir traps 4 ?9 H3 s3 K- S7 o! D
气穴 ( ?# A& J5 p0 ~# l
Throughout 1 H2 L+ h) |$ ~/ c; R- i& p
浇注系统流量 7 ]" M3 u" F& @$ P
In-cavity residual stress in first principal direction / o6 g: O5 |0 a/ C' U- C2 Y
模腔内第一方向(分子趋向方向)的残余应力
+ F2 g' \$ K- A! [In-cavity residual stress in second principal direction
" `* O' N3 t7 _模腔内第二方向(分子趋向方向)的残余应力 / b0 h9 e% y% s
Circuit coolant temperature
' c0 s' t4 j" P! M冷却剂温度
1 d7 a! C% u2 GCircuit flow rate 0 ^9 j/ c, x) r. N- H
冷却剂流速
. l& c1 d& B- \: F7 {4 ~Circuit Reynolds number 4 N- P8 V& e3 ~( ?3 b' D
冷却剂雷诺兹指数
. G' o0 x- B9 m( H+ G  P& U  qCircuit metal temperature . v/ P/ c9 G8 t3 L! x
冷却管道温度 % T" T! ]6 h/ ^0 P# k( R
Temperature (TOP), part
( E) r$ C% f, @5 S' d制件上表面温度 2 k& e; ?5 j- o7 w2 {; V' i
Temperature at surface, cold runner
. E  m# j3 j  ~" H- N3 z; P0 w- B, j冷却管道表面温度 - t6 U+ X+ {  ~) {( m
Time to freeze, part
2 x' e  w1 H/ }# f7 Z$ e制件冷凝时间 ) s- V# h& x) h/ J. @/ J, M6 c5 j
Time to freeze, cold runner
5 H+ N+ B! \8 ^0 J* Q! M冷却管道冷凝时间 % w( j' I! v  Z1 ~* k+ F* H9 a' a
Temperature (bottom), part 1 q/ Z: x# q- V+ `: J8 }( n4 I0 [
制件下表面温度   k2 s& h9 ~% F
Temperature different, part 5 V( [2 c6 w5 h/ i3 Z* E
制件温度差 / Y# C, l) m: U. F+ B$ [  t
Maximum temperature, part
. X2 j: b& K3 C( Z% i: g制件最大温度 : F# m- z! a  N. `' |
Maximum temperature, cold runner
8 W& t  G7 j# }3 j( j* V' f1 f冷却管道最大温度
6 K0 N( X7 K8 Q/ {0 pAverage temperature, part 8 D$ _, r+ A; n
制件平均温度 6 |6 c- s2 e. z) d9 ?% F- F" d
Average temperature, cold runner
* w& Z2 e. M4 u3 q. L冷却管道平均温度
% O* E% F' x: e0 m, B' b6 ]5 \Maximum temperature position, part # ~# T! W6 N5 ~+ ]8 J* |
制件最大温度位置
. X$ x4 X% B, Q& kMaximum temperature position, cold runner * _  i$ R$ b4 t9 d4 T8 U
冷却管道最大温度位置
1 O. B5 y0 q; uTemperature profile, part
: S2 ^" O) q/ t, i& J/ H' P* Q# r, w制件温度曲线 - I% @" o' x- U2 D9 ]. c# Z2 |( j
Temperature profile, cold runner 7 p, E) t6 m( f  p# n) G: N
冷却管道温度曲线
' o7 S6 d! O4 G- x5 P* \/ b8 sDeflection, all effects: deflection
" y; D9 |' L+ X9 Q$ m& y综合因素引起的总体偏差 & [5 z) Y* K& K% F' n, z
Deflection, all effects components
" u2 z! J8 Z! I9 e3 m+ R/ z: @综合因素引起的X方向上的偏差 ( Y5 K! m: Y* {+ |  o, z% N
Deflection, all effects components
9 o$ `0 W9 E4 D' R, N7 D' L- U+ |% N综合因素引起的Y方向上的偏差
) f7 K  @6 N3 A* |. ]7 a* jDeflection, all effects components % c  B3 }# z9 c9 u. j1 ?) L) H0 z
综合因素引起的Z方向上的偏差 $ p. p6 B$ T7 @
Deflection, differential cooling
/ A. i" r1 i. _: v  V: x由冷却不均匀引起的偏差 7 ^, W$ Q2 B" m+ V! r3 r' ?% n
Deflection, differential shrinkage ( p: H0 C9 o4 v( ^" `
由收缩不均匀引起的偏差 2 M, m4 M1 A- `
Deflection, orientation effects $ \, `. m3 o' Z! A" X" {. q5 j
由分子趋向引起的偏差
4 M. I- V' e* ]4 [. VMode shape * G6 Z  T. l0 @- M
弯曲模式形状
- L; T0 Y/ i& w( c7 B; l- SMode shape, differential cooling
6 n) s5 U( Z  m1 w9 x/ P. f5 T由冷却不均匀引起的弯曲模式形状
/ [/ N8 j/ S/ w) _/ g" QMode shape, differential shrinkage ( X/ X' ~4 c: |0 l3 u/ \
由收缩不均匀引起的弯曲模式形状   G) F8 C6 l/ \% a
Mode shape, orientation effects 9 J/ G4 y9 I. ^$ d4 {$ X* k
由分子趋向引起的弯曲模式形状 , n  b( Y1 o' y/ A) E
Average linear shrinkage
& r- }; ^0 ^/ n2 I  {& @平均线性收缩 - b: O. p. K. k+ ?4 G
Shrinkage check error
8 I' r4 c0 {" U收缩值检查
0 G9 m! H9 L' U9 f, @Predicted error # s7 h: ^* a# k6 E! _1 V% b  [- m
预测误差 - h/ r0 b& y# `
Total error - l( L& m  ~- ?" c2 r3 `7 |
总误差 ) n! u9 L( ^+ O6 W5 r2 ]
Parallel shrinkage
, c2 a9 S% {; T! C$ n平行方向上的收缩   e7 d" d0 m- w# {: V
Perpendicular shrinkage
3 Y) N% A  m. ?! R2 p3 T5 h垂直方向上收缩 ) |- Y& W4 \+ `0 m
X components of shrinkage $ p& t) ~. C) q, z6 t
X方向上的收缩
+ ]% o! W* M( X: l2 NY components of shrinkage
/ w6 c: ?/ Y, _, m6 t$ g. G9 oY方向上的收缩 ( T9 e5 \% C- N1 s" Y( w
Z components of shrinkage 2 Q$ H6 [. F, h9 n$ R
Z方向上的收缩
4 ?2 k1 B0 o) G5 _Optimization
  j& R% k( O! m: O( }  Z最优化 ( j% V: G" p# ~# \+ j# K7 D0 S
Best gate location " t5 ]% A/ _& f! p. M' U
最佳浇口位置
9 D3 P- R* e' D0 g( W: \/ lQuality : s# s8 ], R; H) W
质量 3 h: o: t" j- l4 _5 H/ v
Zone ! s: F; d* [' a6 T8 t' v+ ?/ C
成型工艺条件范围 8 S2 Z" Z; N8 M$ z( x/ Y- Z" C$ i
Injection pressure , {) q8 f  \9 |, V& s1 C
注塑压力 ( n+ y; n( P1 E) C. q0 s
Clamp tonnage " l# m* V' X" m( A0 ^
锁模力吨位 ! ^  p' z0 v% `( X5 r% T
Cycle time 1 r. R$ B+ g2 ]) U
成型周期时间
6 e2 `4 f2 f9 q$ ^Fill time
& \7 C; s. ]2 J" Q) x% H填充时间 0 w$ T+ Y; T  Q
Part weight
/ a% E8 e# s0 n# F制件压力
  F. t& h2 N; _- m( TPressure (end of filling)
% U+ A0 J5 S! P( o, k填充结束时压力 ' U5 s' J4 Z( L  e
Flow front area vs. time
/ s5 y( S! m' ^  C流动前沿区域与时间关系图 3 L& U  x1 o" Q( E
Ram position vs. time
0 [0 V- ]* f( H0 b) q: I螺杆位置与时间关系图 ; N+ S' d: K/ C3 `- O/ g" s" S% [
Percentage of part frozen vs. time # s! W6 u# J6 T: g  Q. ~8 B6 ?% K
制件冷凝百分比与时间关系图 # C/ D# m" u9 [% V6 U: [  v
Injection Molding
' e# L& ?9 g3 B$ \9 V* D注塑成型 & w* }$ b  F6 x
Pressure
4 z: G  E! K& N5 z: p, ?压力
1 I0 |% s( g/ F8 e) GVelocity Control
9 ^; g6 c$ q5 U. h$ R5 k  H速度控制
# N3 f  _* Y/ @+ b5 E  O, v+ _  nPressure Control
# e! K" N( C$ s) A压力控制
9 ^  W) t% Y- a6 Q& o/ p; TSpecific Material - N+ {) R! A4 o- H8 ?
指定材料 5 \- \$ Y. E* a% R- {
Manufacturer
6 z9 J; |% v/ w7 m: k) {生产商 # H7 L. l4 |) n4 t  N" M2 U
Trade name ' Z0 d0 |; O: C* F+ l9 y
商品名称
7 N! w, Q( ^' _; e8 U" h* @- n$ uDetails ' M0 t* X8 U8 w& x$ q
细节
: n9 y; d' |1 l# R% `% rCommonly used material , t0 G1 ]; ^4 N& f: p% x
常用材料   Y' p0 |' E9 z- N4 W
Search criteria 6 X, v+ ~% t- T3 A/ C
查找准则 3 Q$ P- P: G! _( t. o
Search fields / L# h: ~" v) A- c; @
查找范围 ; \; X8 O# H$ l- U+ k& @
Commercial name
! N) m6 q, \1 {9 t商业名称
# S9 U7 o0 F3 X1 M# J8 ^  j% UDescription
: ~( S! M9 n/ _% p! j% ~描述
8 ]# q  }! s) \7 ^% sRecommended processing
- {/ ]& c' |. w推荐成型工艺条件
0 C9 m, s  n+ e$ @5 p9 YArcheological properties
, l/ @; \3 v* i- M5 x1 y流变特性
4 }3 Z" }8 V7 F9 F2 u( x2 JThermal properties ) w/ ], d' K1 c3 B. k, j7 X8 s
热特性
2 N: ?3 T5 ?/ o- `1 R& ~- qPVT properties ( [% F8 ^( X( S
压力体积温度特性 5 C* E7 g( U2 a. y( S0 }
Mechanical properties
7 l, F' i# t" |  k4 O3 f机械特性 # I: G: o* n2 d9 O% Q) E" M) a) q9 ]
Shrinkage properties - l3 @# \6 J! h9 L- i
收缩特性
, E% R. w4 q  P; p. {" RFiller properties
- F, Z( G& X3 W7 w# M) `$ I. X1 Y; h填充物特性 % v! e% X8 w/ ^4 w6 h
Family name
( q* d9 Z4 Y  j化合类型 / U- h- o1 O. G3 ~% J( L3 }
Manufacturer
4 f0 o0 n0 v8 r/ v生产厂家 # j: T4 E: h( m
Material structure
, J: i( s% h% Q% k( o材料结构 0 j; l$ K) v5 @4 \' ~0 j" \/ K' @
Amorphous
8 a! W9 `0 ]" v! a* ^$ r6 z非结晶化合物 , j/ _; e) o2 p5 f& ^% ^
Data source
* o  C, n0 {. U4 }数据来源
$ s, {: D% ~. e& vLast modified time * D$ A$ l( j* _& A. g: w: ~
最后一次修改时间
: J$ y- c7 @+ XData status + l3 X0 j. R5 C) E) }
数据状态 " n$ c3 J: v! l- Z5 N
Material ID $ _& S& Y3 N4 i& h  z6 e$ b
材料编号
# `4 O2 ^' J$ `Grade code ! l- x! ^- Q1 h7 `) ~  s6 f
等级代码
# G( ~: J8 P! v  VSupplier code " _' X: s- I7 u& y# \
供应商代码
& q2 |' A: u& v$ p0 |  GMold Temperature
: q- r1 q# F/ z2 B3 {& W& t7 a/ U) U推荐模具温度 . s, _/ W% \$ N7 W( R3 M
Melt Temperature
. {; n  L; \3 g& I5 Q推荐熔体温度 , H6 K1 Y) G8 Z6 Q9 l* ^; A( N5 W
Mold Temperature range
3 K# C, K/ x. O) S- U' W3 L模具温度范围 & `, y: i4 N2 T
Melt Temperature range
, e7 h/ l& {! G0 m9 D! y) {熔体温度范围 $ E" ?8 i7 |' C) U. _! f( S, Y
Absolute maximum melt Temperature 6 g- ]/ n; k/ c- h/ {
熔体温度绝对最大值
7 E3 E# @9 A, E  q' W$ aEjection Temperature
. P, U8 V$ d( z6 J顶出温度 # c+ U5 V, M+ l/ {: b$ H- @
Maximum shear stress
5 D/ g7 a7 j9 U+ E# L/ O最大剪切应力
( O( L4 ~# ]( a: P. m. G3 n, eMaximum shear rate
* V/ v7 a3 g( ^# c$ ?最大剪切速率 ( N6 N+ s. x* a3 o4 \5 P: X! E2 O: h
Default viscosity model
9 k8 V% ^+ K  ]6 Y: h粘度模型 5 {, n5 z$ M$ ]! a
Specific heat data
3 f# Z% B+ V' b3 S比热数据   L8 j; _7 W( ^, W, |9 @! R
Volume , _; v+ ~9 y4 p: y( _  i" c
比容
+ j6 ]9 w, s# p1 e; wMelt density , |8 m& e$ J& z5 q. B* S5 c/ ~; d
熔体密度
+ M. p' N7 f- V' o# nSolid density
* y8 X8 S- I6 H固体密度 + I8 ~- O- l' D+ k" O
Specific heat
- N9 |" Q+ U: D. E, r2 n% \3 E1 _比热
! O& @7 `$ k8 N  RWeight%
/ K- x) H" `# `# M+ S3 q重量百分比 : Z5 C1 A1 \% H  U$ u( q: \* }0 h
Density
! c, ^! u8 x0 I/ U密度 5 o  m% ?; r1 X6 b( i
Mechanical properties data 7 f0 e0 c# W' h6 s+ g9 J
机械属性数据
, u7 M, }4 y; T, b& L2 UCoefficient of thermal expansion data ' B* j6 g1 F' _. }
热扩散系数数据
! T2 ^. n% y  z- @Tensile strength data
4 V5 u" H& A9 H" t) y% O0 X3 V抗张强度数据 * H% s7 m! R+ {/ P$ i. g$ @* N
Surface Appearance % c1 `! h, G; v3 p+ L% P
外观   n0 D# I1 Q0 ^) j; V
Glossiness/gloss finish 6 {7 s  @$ O: J
光洁度 8 z3 b2 X8 f: p
Matt finish/matt surface
0 _" B; B. M3 P2 K5 Z毛面 / A8 ^; e! g7 j3 G# P
Glass fiber rich surface/glass emergence on the surface ( S" D9 D1 P# R* t  S0 ?' G: O
玻纤外露
0 E$ r: V9 ]* lBlooming/surface blooming
0 r- c! q, Q+ u表面析出 / E' m* w) U- k  y
White patches on surface : W3 r: v  M4 [+ |/ M$ n
表面白斑 ; k4 U% {# f) a% m+ u. P/ M6 V
Silver marks/silver streak / u, H& i  H, r: v1 ~1 k
银纹 2 W1 x8 L, ?) |# t9 x
Splay mark
! X3 t. S7 `" ?. X! [9 S水纹
9 \4 N. p9 v# j- D/ O7 w( gFlow mark
5 `5 N# r1 L5 n0 n1 g. B流纹
3 @) r. D: w8 K) Z1 cBrittle/brittleness   h) ~* c/ {0 [
脆性 ' d3 J6 s. v2 Q' [4 ^
Bubbles/trapped gas
+ d" p* t5 G  [* L$ s; b$ W3 }5 }7 d气泡 . z4 l% R3 E5 J5 n+ @
Void ! j4 N0 H3 V# z+ e7 t5 M  N# ~

8 C! P2 a6 E1 R8 _8 oBurn marks ; [& U# u, e( H- n8 j( G9 b# V
烧伤
5 J+ X4 r' O( K& }/ UFR failed ) J' ]/ n2 ~2 p6 M+ x4 c6 J7 J8 W+ ~
阻燃不合格
5 |6 H0 P& w! q9 q2 X  bFlame rating V-2
% t3 L- {( l0 [+ ?* @3 K" F3 k阻燃V-2 , p) ?7 y5 C% ]# g
Poor dispersion
7 J8 z" e3 J' S1 N分散不好
% {. Y: f5 H+ H0 Y6 k  hFR/PTFE …agglomerates etc 8 _9 m6 n6 j3 V+ A- [
阻燃剂/PTFE…结块
# K7 n0 O; b6 `3 s9 sPellet porous 7 m' |/ ~0 C5 X  P6 o: q; J
粒子不密,成团多孔的
0 J- V6 C, h: `2 kLow impact/tensile etc 8 B" T7 H& Y# F9 O+ \
物理性能低 % A% c5 t- Y% t% `7 @, g8 V0 H
High flow/filler content etc
  `  ^+ T0 x/ U流动性/填充…过高 5 J+ e) d% o: \7 v+ D/ q
Longs/fines/doubles
" @% p- o8 K* h) G, _8 v; |8 _) d长粒/碎屑/连粒
' b! Z3 f% g; ^2 H$ V  hPoor cut 7 o. p9 m8 U: v
粒形不好 8 V0 j/ D% {: _/ a0 l
Bristle/voids
( W# }! o+ h2 I9 j1 g5 P: |表面有小气泡/孔
3 a9 \( }9 c- E- G/ q+ u, R# hGlass bundles
0 o! L, b1 ]+ S; I& [, [玻纤结团 2 P6 q* a0 l$ o/ o* x4 J. x
Product was rejected due to
. I& @2 ^' o* ^8 V产品不能接受因为…
/ `7 b) q1 K+ ~- ~. r2 x& v7 VHigh moisture level
2 A' i  t, C* k: E+ M7 H& n高水分
: n/ c3 A* C6 k% v9 x3 ]& q  ]Warpage/warped # M* v$ s4 g0 z6 o! `1 H! |7 t
翘曲
+ ]3 V- [' H2 CShrinkage/shrink
: d0 `) ^. s3 _) p2 n8 _收缩
0 U# @. M- y  G$ l& _% fSink marks & q; S8 v0 m9 I3 o
缩影 4 i  V0 B, |! s/ c( L% S% x
Short shot/short molding
) L2 o+ \  R+ G  T% Z8 f. I' {打不满 4 K+ P$ ^5 b' x" z
Distortion ! H# }  }) B) h! C$ t) v
变形 % z+ w2 a! }* e9 ]
Over dimension
! d+ z2 n1 B  Z# Z1 }尺寸过大
7 Q4 u- }+ k) gUnder dimension " U8 ?% D. @6 W9 U7 U  _% T
尺寸过小 , k( h8 ?8 S' w/ W; [; c/ _( o
Flashing / `& o, u5 e6 j: G9 |$ k# _- \% x
飞边
5 V$ }2 c) f8 l9 ~+ j: A( H& V4 kDiscoloration
0 G3 Y- Z5 v9 G" R变色
# v" ^8 l. y/ M; @* S+ e- f# E- v9 HOff color
& |/ I& W/ E7 e7 _; A! Z% {3 D颜色差异
$ P( a( ]* |( @9 lFlow rate
- S2 r" r, }" [流动率 ; f8 Z+ I" N) S6 ]  L$ @+ @
Viscous ( h' w" I) v) G3 d4 _* C

- V2 t. `/ E! P5 @/ }# B+ jHigh flow " T  e) K+ w; l, e
高流动
) ^# ^3 X& d8 j' a* K  O9 D7 y$ hLow flow   [$ R( F8 ]/ p: O& L5 ^) ~9 b* w
低流动 0 U/ j' h' x! ~0 a; R' t
Sticky 0 z- @! n6 E0 [7 ~2 K- o2 a
8 q% E4 z  m. E- U
Mold release
  i6 Y$ R/ B, B3 S( M2 g. l脱模   c$ {8 C! Y9 ~, H# o& d# @9 B
Antioxidant ! s- c% o5 U0 x: Z
抗氧剂 % f# S2 u! d; s2 o7 o6 o: V
Flame retardant agent 9 n$ z& s; P1 N
阻燃剂
" D& _9 q3 Y" l1 bHeat stabilizer 1 X# o; m, o: E: \- ^3 U
热稳定剂
9 P+ C; Y/ r- D+ gChopped glass fiber ; w: [5 W8 I- M
短切玻纤 * {; Z4 g, p0 K1 O: k
Roving glass fiber & V' I1 I4 ^- o& p  g
粗纱/长玻纤 # I; l' w/ c" z+ b& x# ~, y
Glass beads 8 B$ h/ Z3 i/ Z
玻璃微珠
2 b( F/ e  ?1 L* ?4 fMilled fiber & c+ y8 y" v+ n! L! J  q
碾磨纤维 2 g% ^' A. D0 `) V" L8 \- N
Molybdenum disulfide/moly/MoS2
6 c  Z, A4 F4 x0 L; `二硫化钼
" \6 }. ~2 z0 w# ~1 \Colorant
. n1 G( R2 ?, q8 |  ~! k2 q$ U( a0 C着色剂 & y6 s! i/ T8 p7 A6 K' H
Pigment 0 Z9 R' z# g0 o' [4 E
颜料
2 C( D2 @6 z( t' ~' lDye 1 K. J1 \, q( O; v2 p
染料
6 n. N1 L0 d% W& n* OAccepted product specification 7 y* Q7 m8 w2 S: w3 r8 C0 Y( E4 D# k
接受产品规格 * A) x3 r9 n- l+ E0 R5 B$ ?) E
Approved our product / Q$ [: Y) W% Y6 p
认可我们的产品
& u, \# ~& k3 U0 a# b" YRe-set spec ; {" t( O6 s! d( |+ a
重新定标准 4 k# u1 w/ T  L' e" U/ O
Add in extra …
' F0 O# n! r) k4 n, J7 C9 U$ ]添加多一点… ) ^/ }' m& P( E; o
Reduced … content   g- w, P. x/ J9 K
减少…含量
& F: P& i: z* EDropped/reduced … by x%
9 G7 y! S( k: e% M! }1 V! K. D; X$ X减少…含量…% , V  m( m1 R7 D! y8 n
Confirmed color standard
; d" u, p! \0 U; z, e/ j- u5 h确认颜色标准
" Y  O& H! p4 h+ jApproved color standard
* \8 ]$ _* r0 _' v认可颜色标准 9 F9 g* U5 f( k, K. f
Re-confirmed color standard
3 i. y8 D; O1 D+ S% M. i重新确认颜色标准
: G7 o$ s4 l# T% u7 t0 _/ m! QQualified our product
+ L7 p$ i0 `0 H* J' {认可我们的产品 ! z5 a6 E. A+ J, G" {& d2 K
Undergoing heat aging test
0 j2 o. I! z+ ?5 \0 l在做热老化实验
. ]2 L. I) T% J( I7 |2 L& uProduct is under testing 9 p, ^3 n8 ^; i$ m9 d1 ?9 j
产品在测试当中 ! R+ N, C4 _) R( O
Received first order * R8 R6 K# A5 V. n  v( h7 n
接了第一个定单
4 u. |4 ]/ w& j9 }Expected to finish by …
* {8 ?; n5 Q0 z5 F9 j5 e  \预计在…完成 * ^  e+ I9 G0 w* v3 e2 G
Expected order is xMT ' |& ]7 Q( \, f1 Q( _* D. Z  h
预计定单量…吨
. o* [: m5 C" {Estimated annual/monthly consumption
) U& F) o; i: ?9 R! P5 _2 \预计年/月用量

打赏列表共打赏了0次

cry
还木有人打赏~
发表于 2010-1-12 13:02 | 显示全部楼层
不错!我顶你!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-9 00:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献  支持
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-12 13:18 | 显示全部楼层
好长一个帖!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-12 22:06 | 显示全部楼层
多谢楼主。记下,输到金山里
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-20 14:09 | 显示全部楼层
顶起,不错不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 23:13 | 显示全部楼层
楼主心很细
[发帖人品]: 模具行业的行动者 大客户 获奖,大客户 获取模具行业好评,奖励 3 G币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 17:30 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

联系我们
周二至周日:09:00 - 17:00
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙社区荣富路37号

UG官网创建于2005年,致力于为中国UG爱好者提供ug8.0|6.0|4.0下载及安装方法、UG培训、UG教程等UG模具技术行业交流论坛

Powered by ug网 X3.3 © 2005-2017

QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG ( 粤ICP备15108561号

GMT+8, 2017-12-18 05:28 , Processed in 5.431364 second(s), 35 queries , Gzip On, XCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表